Høringsarkiv

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede beklager at PDF-filene ikke er universelt utformet. Vi jobber med å utbedre dette. Ta kontakt for å få tilsendt høringsnotat i andre formater.

2018

Høringssvar til forslag om unge uføre

Høringssvar om representantforslag 51 S fra 23. januar 2019.

Merknader til statsbudsjettet for 2019

Merknader til statsbudsjettet for 2019 til de ulike komiteene på Stortinget.

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV fra 11. september 2018.

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen fra 11. september 2018, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Høringssvar om Nordahl-rapporten

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet fra 15. august 2018 om rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Høringssvar om endringer i bilstønadsordningen

Høringssvar fra 31. mai 2018 til Arbeids- og sosialkomiteen om foreslåtte endringer i bilstønadsordningen.

Høringssvar om regionreformen

Høringssvar fra 25. april 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Høringssvar om kravspesifikasjon til Barneombudet

Høringssvar fra 13. februar 2018 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om kravspesifikasjon til Barneombudet.

Høringssvar om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kulturdepartementet fra 9. mars 2018 om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.