Høringsarkiv

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede beklager at PDF-filene ikke er universelt utformet. Vi jobber med å utbedre dette. Ta kontakt for å få tilsendt høringsnotat i andre formater.

2018

Høringssvar om representantforslag om AAP

Høringssvar om representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger og om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden, til ASD 25. mars.

Høringssvar om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd

Høringssvar fra 25. mars 2019 om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.

Høringssvar til forslag om unge uføre

Høringssvar om representantforslag 51 S fra 23. januar 2019.

Merknader til statsbudsjettet for 2019

Merknader til statsbudsjettet for 2019 til de ulike komiteene på Stortinget.

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV fra 11. september 2018.

Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen fra 11. september 2018, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Høringssvar om Nordahl-rapporten

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet fra 15. august 2018 om rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Høringssvar om endringer i bilstønadsordningen

Høringssvar fra 31. mai 2018 til Arbeids- og sosialkomiteen om foreslåtte endringer i bilstønadsordningen.

Høringssvar om regionreformen

Høringssvar fra 25. april 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Høringssvar om kravspesifikasjon til Barneombudet

Høringssvar fra 13. februar 2018 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om kravspesifikasjon til Barneombudet.

Høringssvar om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kulturdepartementet fra 9. mars 2018 om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.