Høringssvar om NOU 2009: 22 tjenester til utsatte barn og unge

Høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om NOU 2009: 22, tjenester til utsatte barn og unge fra 31. august 2010.

Publisert 31. august 2010

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Dette er Unge funksjonshemmedes høringssvar til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Utredningen handler om hvordan tjenestene til utsatte barn og unge kan samordnes bedre.

I Unge funksjonshemmedes høringsvar stiller organisasjonen seg i hovedsak positive til utredningen. Kommentarene fokuserer på tre tema.

Individuell plan og personlig koordinator: Vi mener dette må forsterkes som en individuell rettighet for flest mulig i den aktuelle gruppen.

Psykisk helsehjelp i nærmiljøet: Unge funksjonshemmede mener tilbudet i tilknyttning til skoler må styrkes, og at støttekontaktordningen må styrkes.

Samordning av lovverk: Det foreslås at sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt barnevernsloven etableres som ett felles lovverk. Unge funksjonshemmede støtter forslaget, med unntak av forslaget å innlemme barnevernsloven.

Taushetsplikt / informasjonsbehandling: Unge funksjonshemmede støtter forslaget om en elektronisk journal, men mener innsyn i denne må kunne spores. Vi støtter for øvrig intensjonene om en samordning av praksis når det gjelder taushetsplikt.