Høringssvar om særfradrag ved store sykdomsutgifter

Høringssvar til Finansdepartementet (FIN) om rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter fra 13. august 2010

Publisert 13. august 2010

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede mener det av fordelingshensyn er sterke grunner til å sikre tilskudd for store sykdomsutgifter til lavinntektsgrupper og trygdede.

Ei arbeidsgruppe satt ned av regjeringa har laget en rapport som tar til orde for å svekke dagens ordning med særfradrag for store sykdomsutgifter. Dokumentet er nå sendt ut på høring, sånn at frivillige organisasjoner og andre kan få si sin mening.

Unge funksjonshemmedes høringssvar tar vi for oss prossessen rundt utvalgets forslag, fordelingsvirkningene og indiviuelle fradrag og tilskudd. Vårt fokus har vært forslagenes konsekvenser for de gruppene vi representerer.

Kritisk til prosessen
Unge funksjonshemmede mener det er uheldig at det legges langt større vekt på administrative konsekvenser av ulike ordninger enn på hensynet til brukerne av særfradraget. Ved en gjennomgang av særfradragsordningen burde en forvente at en la sterk vekt på hvordan ordningen slår ut og oppfattes av ulike brukere og hvordan de vil påvirkes av en endring.

Unge funksjonshemmede mener det er underlig at arbeidsgruppen ikke har hatt mer utstrakt kontakt med brukerorganisasjonene, spesielt med tanke på at brukerorganisasjonene har uttrykt ønske om mer kontakt og mulighet for å gi mer innspill i prosessen.