Høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar fra 22. januar 2016 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Publisert 22. januar 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov, da dette kan bidra til å styrke diskrimineringsvernet, særskilt med hensyn til diskriminering på flere grunnlag. En sentral forutsetning for dette er at vernet i en felles lov heves til samme nivå som de grunnlag som i dag nyter det sterkeste vernet. Dessverre opplever vi at lovforslaget som nå er på høring ikke i tilstrekkelig grad ivaretar dette perspektivet.

En felles lov må ha som siktemål å styrke arbeidet mot diskriminering gjennom å legge føringer for en aktiv likestillingspolitikk. Det foreliggende lovforslaget innebærer en svekkelse av aktivitetsplikten, og en fjerning av redegjørelsesplikten. Dagens aktivitets- og redegjørelsesplikt er en av de viktigste virkemidlene for å fremme likestilling i arbeidslivet.