Høringsnotat – Meld. St. 7 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

Høringssvar fra 6. januar 2021 om studentmobilitet og funksjonsevne.