Høringssvar om NOU 2009:18 Rett til Læring

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om NOU 2009:18 Rett til Læring fra 26. november 2009

Publisert 26. november 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Her kan du lese unge funksjonshemmedes høringssvar på NOU 2009:18 Rett til læring.

Generelle merknader

I utredningens første kapittel presiseres målgruppen for utredningen – barn, unge og voksne med særskilte behov, som anslagsvis gjelder en av fire elever i skolen. Utvalget påpeker dog at seks–syv prosent av elevene i skolen får spesialundervisning etter enkeltvedtak på § 5-1 i opplæringsloven. Det antas at denne gruppe forsvinner med tiden, dersom tilretteleggingen i klassen styrkes. Dette mener Unge funksjonshemmede er en urealistisk tilnærming. Det viktige her er, for oss, at den enkelte elevs behov tas på alvor.

Utvalget har levert en utredning som skulle komme med forslag innenfor eksisterende kostnadsrammer. Dette er i vår øyne utilstrekkelige for at skolen skal kunne bli inkluderende og gi alle elever et tilpasset opplæringstilbud. Det er en kjent sak at økonomi i stort omfang brukes om begrunnelse på avslag/avkortede tilbud knyttet til spesialundervisning. Dette underminerer ikke kun muligheten for et helhetlig tilbud til den enkelte, men rammer også rettsikkerheten til elever som ikke får den opplæringen og læringsutbyttet de har krav på etter opplæringsloven.

Nasjonalt tilsyn 2007 og 2008 undersøkte blant annet om skoleeierne oppfyller kravene for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tilsynet viste avvik opp mot 90 prosent. Dette har selvsagt betydning for elevens rettsikkerhet, og det er nettopp denne mangelfulle oppfølging bidrar til å øke frafallet. Unge funksjonshemmede finner det derfor naturlig å vurdere sanksjonsmidler, noe som utredningen ikke drøfter. Vi ber derfor kunnskapsdepartementet om å utrede muligheten og konsekvensene av å gi Fylkesmannen sanksjonsmidler overfor skoleeier.