Høringssvar om Stortingsmelding 33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) om Meld. St. 33 "NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet" fra 7. oktober 2016.

Publisert 7. oktober 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Vi støtter hovedlinjene i meldingen, men mener det er behov for en ytterligere styrking av innsatsen rettet mot unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede ønsker en styrking av ungdomskompetansen i NAV.

Unge har ulike behov for ulike tiltak og ulike forutsetninger for å komme i jobb. Det betyr at det ikke er nok at de som skal følge opp de unge har ungdomskompetanse; de må også ha kompetanse på arbeidsmarkedet, tiltak og funksjonsnedsettelser. Styrket ungdomskompetanse må derfor ses i sammenheng med tiltak knyttet til den enkeltes behov.

Vi er enige i at det er behov for en forenkling i garantiordningene for unge, og ser at NAV-kontorenes krav til oppfølging av unge har et for stort fokus på kvantitet over kvalitet. En forenkling må samtidig ikke senke standarden for oppfølgingen og prioriteringen av unge. Forenklingen må beholde og tydeliggjøre ungdomsprioritering, fra departement til det lokale NAV-kontor.

God oppfølging av unge skjer tidlig, og er individuell, målrettet, tett og rask. Digitalisering alene kan ikke utgjøre lavterkseltilbudet og lett tilgjengelige kontor i lokalmiljøet med tett og individuell oppfølging er avgjørende for å få unge med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

Unge funksjonshemmede er negative til en forsøksordning med kommunalt ansvar for VTA.