Merknader til Stortingsmelding om Kvalitet i skolen

Merknader fra 12. september 2008 til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen.

Publisert 12. september 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen sier dessverre ikke mye om de elevene som Unge unksjonshemmede jobber for – elever med funksjonshemning og/eller kronisk sykdom, og som har behov for særskilte opplæringsbehov.

Generelle merknader
Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen tegner et ganske presist bilde av den norske skolen. Samtidig registrerer vi dessverre at meldingen ikke sier mye om de elevene som Unge funksjonshemmede jobber for – elever med funksjonshemning og/eller kronisk sykdom, og som har behov for særskilte opplæringsbehov. I den forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på at vi er klar over at Midtlyngutvalgets arbeid skal gjennomgå tiltakskjeden for elever med særskilte opplæringsbehov og det spesialpedagogiske støttesystemet. Men vi finner dog at meldingen ikke har det nødvendige fokus på den enkelte elev.

Like rettigheter til skole og utdanning, uansett forutsetning er grunnlaget for den norske skolen. Derfor mener vi også at det er vesentlig å diskutere hvordan kvaliteten skal sikres for elever med særskilte opplæringsbehov, noe som stortingsmeldingen i alt for liten grad beskjeftiger seg med. Kvalitetsbeskrivelsen i meldingen grunnlegges særlig i forskjellige internasjonale undersøkelser (PISA og PIRLS) Unge funksjonshemmede vil i den forbindelse bemerke at disse undersøkelsene, med fokus på gjennomsnittsprestasjoner ikke tar for seg forholdene for den enkelte elev og derfor ikke er akseptable kvalitetsindikatorer når det er snakk om elever med særskilte opplæringsbehov. Samtidig har vi en forståelse for at det generelle nivået og den generelle kvaliteten må opp i basisfagene, men mener at dette også må diskuteres i sammenheng med en diskusjon om den inkluderende og mangfoldige skolen. En skole med fokus på å utvikle sosiale, inkluderende og empatiske mennesker.

Derfor mener Unge funksjonshemmede at departementet må være tydelige på at likeverdig opplæring gjelder alle, og at det betyr at noen elever krever en ressursmessig større innsats enn andre. Hvilket betyr at man ikke utelukkende kan fokusere på hvordan en får flest mulig elever gjennom skolen med høyest mulig gjennomsnittskarakter.
Til slutt stiller Unge funksjonshemmede seg kritiske til at mye av meldingens innhold vil komme til å realiseres gjennom skriftlige veiledere. Vi er svært skeptiske til om disse blir lest og brukt av lærerne – som ofte har mer enn nok med å utføre sine fastlagte arbeidsoppgaver.

Les hele høringsuttalelse i vedlegget.