Høringssvar om NOU 2008:3 Sett under ett

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om NOU 2008:3 Sett under ett fra 25. april 2008.

Publisert 25. april 2008

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmedes merknader i NOU 2008:3 Sett under ett knyttes til utelukkende til kapittel 19 Situasjonen for funksjonshemmede studenter.

Våre hovedanmerkninger i høringsuttalelsen er følgende:

  • Kunnskapsdepartementet må vurderer om rutinene for studentopptak etter spesiell vurdering bør utredes for å se om det er forbedringspotensial å finne
  • Kunnskapsdepartementet bør gi en fortolkning av § 4-3 i Universitetsloven
  • Kunnskapsdepartementet må sende ut et Rundskriv som påpeker utdanningsinstitusjonens plikt til å ha handlingsplaner, samt innholdet i handlingsplanene
  • Begrepet ”primærbrukere” erstattes med et bredere brukerbegrep i vedtektene til Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)
  • Lesehemmede studenter må også få produksjonsrett på faglitteratur i NLB– ikke bare lånerett.
  • Norsk Dysleksiforbund bør gis en plass i styret i NLB
  • NLB legges under Kunnskapsdepartementet.