Høringssvar om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar fra 17. januar 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.

Publisert 17. januar 2011

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har levert dette høringssvaret til forslaget om en ny kommunal helse- og omsorgslov. Vi etterlyser et sterkere ungdomsfokus, og ønsker flere lovfesta rettigheter.

Unge funksjonshemmede er positiv til målet om helhetlig og koordinerte tjenester, fokuset på forebyggende arbeid og riktig behandling i førstelinjetjenesten. Samtidig er det viktig at man ikke setter brukergruppene opp mot hverandre. I høringsnotatet er det mye fokus på eldre og lite på ungdoms behov og helse.

Unge har ikke behov for samme type oppfølgning som eldre brukere har. Eldre brukere har ofte behov for mer, og annerledes tilrettelegging enn unge. Det å satse på unge vil gi besparelser på sikt, fordi problemene til mange grupper blant unge kan forverre seg om man ikke får riktig oppfølgning på et tidlig tidspunkt.

Fem hovedsaker omtalt i høringsbrevet
1. Manglende fokus på unge
Økende antall eldre og utfordringer knyttet til eldres helse bør ikke bli prioritert foran ungdoms helse.

2. Brukermedvirkning på individnivå
Tjenestetilbudet må utformes i samarbeid med brukeren så langt det er mulig og ikke kun åpne for medvirkning.

3. Klagemulighet med overprøving og kommunalt selvstyre
Forslaget om å frata ankeinstansen myndighet til å fatte nytt vedtak er et uakseptabelt forslag som vil rasere rettssikkerhetssituasjonen for brukere av sosiale tjenester. Foreslåtte lovendringer svekker brukernes rettigheter til fordel for kommunalt selvstyre og motarbeider målet om full deltakelse og likestilling.

4. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
En ny lov om sosiale tjenester må gi mottakere av hjemmetjenester rett til selv å velge om tjenestene skal leveres i form av brukerstyrt personlig assistanse.

5. Lovfesting av psykiske helsetjenester
Psykiske helsetjenester i kommunene bør lovfestes.