Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV fra 11. september 2018.

Publisert 14. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede støtter vurderingene i høringssvaret fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

I dette høringssvaret utdyper vi hvorfor en god strategi er viktig for ungdom.

Last ned hele høringssvaret nederst på siden.

Ungdomsråd og representasjon av unge i brukerutvalgene

Ungdom befinner seg i en unik livsfase. Overgangen fra barn til voksen er preget av store endringer og begynnelsen på et selvstendig liv. For ungdom med funksjonsnedsettelser innebærer denne overgangen ofte enda større omveltninger enn for ungdom for øvrig. Det er også tidspunktet hvor man går fra å være økonomisk avhengige av sine foreldre til å måtte orientere seg i en ny tilværelse som studerende, nyansatt, eller arbeidssøkende.

Mange unge med funksjonsnedsettelser vil i denne livsfasen ha kontakt med NAV i større eller mindre grad. NAV innehar mange nyttige verktøy og tjenester for denne gruppen, og direktoratets tjenesteutvikling vil derfor være svært relevant for unge. Det er derfor avgjørende at gruppen er representert i brukerutvalgene i direktoratet; både sentralt og lokalt, samt både i saker som gjelder ungdom, og i saker som gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette da gruppens interesser vil gå på tvers av disse områdene. Det er også viktig at gruppen involveres i totaliteten av NAVs tjenesteutvikling, og ikke kun i saker som direkte berører dem.

Unge funksjonshemmede støtter strategiforslaget om at det opprettes ungdomsråd i hvert fylke, samt at ungdom skal være representert i brukerutvalgene.

Opplæring av brukerrepresentanter

Ungdom befinner seg i en spesiell livsfase hvor man tar et stadig større selvstendig ansvar for eget liv og eventuelt tjenestetilbud. Samtidig er det viktig å minne om at unge ikke har den samme systemkompetansen som voksne med betydelig mer livserfaring har. Det å være brukerrepresentant er en særskilt rolle med særskilte oppgaver og ansvar. Å finne formen på rollen kan være krevende, og for unge vil dette ofte være deres første erfaring med slike forum.

Vi er derfor svært glade for at opplæring av brukerrepresentanter er med i strategien, og mener dette er særlig nødvendig for ungdom for å sørge for at de kan ivareta rollen som brukerrepresentant på en likeverdig måte som voksne. Det er også positivt at dette skal skje sammen med de NAV-ansatte. Dette vil bidra til å øke forståelsen for hverandres roller, og bygge relasjoner som vil øke kvaliteten på arbeidet i utvalgene.

Unge funksjonshemmede støtter forslaget om obligatorisk opplæring for brukerrepresentanter, og mener dette vil være særlig nyttig for unge brukerrepresentanter.