Høringssvar om endringer i folketrygdloven mv. arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak

Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016-2017)) fra 2. mai 2017.

Publisert 2. mai 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Vi deler bekymringen for at flere unge faller ut av utdanning og arbeidsliv som følge av helsen. Vi trenger en reform av AAP, som gir unge syke og funksjonshemmede en reell mulighet til å komme inn i og bli i arbeidslivet. Denne debatten og deler av denne proposisjonen bidrar til en ytterligere stigmatisering av de tusenvis av syke ungdommene som ser framtida og livsgrunnlaget bli dratt fra dem. Vi trenger en kvalitetsreform der saksbehandlere har tid til å følge opp, og rom til å gi individuell og tilpassa oppfølging og aktivitet.

I dette høringssvaret gir vi våre innspill til endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016-2017)).