Publikasjoner

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og opplysning. Vi gir jevnlig ut politiske utredninger, håndbøker og brosjyrer om likestilling og deltagelse for unge med funksjonshemninger og kronisk syke.

På denne siden finner du publikasjoner fra tilbake til 2011. Ta kontakt for å få en publikasjon tilsendt, eller om du ønsker tilgang til tidligere publikasjoner.

Publikasjoner

Veien etter VGS

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder til deg som er utdannings- og yrkesrådgiver i videregående skole.

Undersøkelsen om korona og utdanning 2021

Høsten 2021 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan utdanningstilbudet har blitt påvirket av koronapandemien.

Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Prosjektet kartlegger status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Barrierefri fritid! (2021-)

En ny veileder og workshops skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser kan delta på fritidsaktiviteter.

Stå opp mot hatprat! (2020)

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen.

Hva skal jeg si? (2020)

Unge funksjonshemmede har samarbeidet med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøgskole.

Underveis: en podkast om mestring (2019)

Underveis er en podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer i sin hverdag.

Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? (2018)

Mange unge med funksjonshemming og kronisk sjukdom tilhøyrer i tillegg andre minoritetar. I denne rapporten har vi samla kunnskap om kva unge dobbelminoritetar fortel om diskriminering i arbeidslivet.

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Her kan du lære om hva likepersonsarbeid for ungdom kan være, og hvordan din organisasjon kan utforme og utføre likepersonsarbeid.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.

Ung i helsevesenet? (2017)

Last ned eller få tilsendt plakat og flyer med tips til unge i helsevesenet.

Tips og ressurser fra studietur til Storbritannia (2017)

Er du opptatt av brukermedvirkning, ungdomsvennlige helsetjenester, eller inkludering og likestilling? Her finner du tips og inspirasjon fra vårt nettverk i Storbritannia.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Sjelden kunnskap – sjelden organisering (2016)

Denne rapporten undersøker hvordan helsevesenet møter og ivaretar ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser.

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Støtte og tiltak fra NAV (2016)

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. På denne siden finner du en oversikt over noen av dem.

Mange bekker små (2016)

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkurs som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016.

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? (2016)

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger den på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne (2016)

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Ungdomsråd i helseforetak – Hvorfor og hvordan? (2015)

I denne brosjyren kan du lese om prinsipper og retningslinjer for å opprette og drive ungdomsråd.

FN-konvensjonen, hva så? (2015)

Brosjyren gir innblikk i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den viser hvorfor det er nyttig at vi som jobber med rettighetsarbeid har kjennskap til konvensjonen, og hvordan vi kan bruke den i praksis.

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.

Barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser møter i kultur og idrett (2014)

Notatet peker på barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett.

Brukarmedverking for ungdom i helsevesenet (2014)

Rapporten tek føre seg status for ungdom og brukarmedverking i helsevesenet. Du finn mellom anna døme på sjukehus som har gode rutinar for ungdomsmedverking.

The NAVigator (2013)

I rapporten gir vi tips til godt ungdomsarbeid i NAV.

Sjeldne møter (2013)

Rapporten handler om hvordan møter mellom unge sjeldne og helsevesenet oppleves.

Med kjepper i hjulene (2013)

Utredningen tar for seg tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.

Ungdomsvennlig helsevesen (2013)

Brosjyren gir gode eksempler på ungdomsvennlige helsetjenester fra hele Norge.

Skole der du er (2012)

Utredningen tar for seg videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon.

Ung helse 2020 (2012)

Heftet beskriver Unge funksjonshemmedes visjon for veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere.

Infohefte om internasjonalt samarbeid (2012)

Denne brosjyren gir en enkel introduksjon til hvordan din organisasjon kan komme i gang med internasjonalt arbeid.

Ute av øye, ute av sinn? (2012)

Rapporten handler om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonshemninger.

Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

Tilrettelagt for tilrettelegging? (2011)

Rapporten handlar om lærarar sitt syn på informasjon om tilrettelegging i vidaregåande opplæring. Den syner korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.

Nytt liv i arbeidslivet (2011)

I notatet viser vi tiltak som kan være med på å øke sysselsettingen blant unge med funksjonshemminger og kronisk sykdom.