Figur demonstrerer for sine rettigheter. Symboliserer levekår. Grafikk.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom må sikres gode levekår og mulighet til å delta i samfunnet på linje med andre.

Frihet fra diskriminering

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal oppleve frihet fra diskriminering. Norge må oppfylle forpliktelsene i internasjonale konvensjoner om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser.

Lik mulighet til å delta i samfunnet

Nasjonale og lokale politiske vedtak må legge til grunn at unge uføre skal sikres levekår og mulighet til deltaking i samfunnet på linje med andre. Norske myndigheter også må jobbe aktivt for bedre levekår for disse gruppene globalt, på internasjonale arenaer der Norge deltar og gjennom utviklingssamarbeid.

Samordning

Regjeringen må sikre en helhetlig politikk for personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, ved å samordne ansvar og kompetanse bedre enn i dag, også på tvers av ulike sektorer.

Universell utforming

Regjeringen må i de årlige statsbudsjettene sikre finansiering av konkrete tiltak for å nå målet om et universelt utformet samfunn innen 2025. Utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser må prioriteres.

Hjelpemidler

Hjelpemidler gir individet forutsetninger for å håndtere kravene samfunnet stiller, og er viktig for å likestille unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom med andre ungdommer.

Økonomisk trygghet

Uføretrygden og andre helserelaterte ytelser må ha et nivå som gjør tilleggsytelser, som for eksempel sosialstøtte og bostøtte, overflødige. Informasjon om rettigheter og plikter må være tilpasset ungdom. Unge funksjonshemmede går inn for økt minstefradrag i skattbar inntekt, slik at de med lavest inntekt får beholde mer av lønnen. Dette gjelder også for trygdeytelser og andre helserelaterte ytelser.

Ekstrautgifter knyttet til sykdom og funksjonshemminger må kompenseres fullt ut gjennom enkle og ubyråkratiske tilskuddsordninger.

Våre prosjekter om levekår

Unge tanker om BPA

I filmen skal vi få frem gevinsten av å ha BPA samt utfordringene med ordningen.

Til maktens korridorer

Målet med prosjektet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk.

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.

Lyden av mestring

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

Prosjektet handla om dobbeldiskriminering i arbeidslivet.

Funksjonshemmet – minutt for minutt

Funksjonshemmet - minutt for minutt er Unge funksjonshemmedes teaterprosjekt.