Høringssvar om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kulturdepartementet fra 9. mars 2018 om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Publisert 9. april 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Merverdiavgiftskompensasjonen er en svært viktig ordning for Unge funksjonshemmedes 35 medlemsorganisasjoner. Vi roser Kulturdepartementets mål om å gjøre ordningen enklere og mer treffsikker.

I dette høringssvaret trekker vi frem synspunkt som er særlig viktige for Unge funksjonshemmede og våre medlemsorganisasjoner. Vi støtter i tillegg høringssvar sendt fra FFO og Frivillighet Norge.

Last ned hele høringssvaret nederst i saken.

Minstegrenser

Kulturdepartementet ønsker å redusere minstegrensen for deltakelse, for forenklet og dokumentert modell. Dette er svært positivt. Spillereglene bør være like for for alle søkeberettigede frivillige organisasjoner, uavhengig av organisasjonens størrelse og kostnadsnivå.

Forenkling av regelverket

Det er også gledelig at Kulturdepartementet foreslår å forenkle regelverket ved å sette en felles grense på 5 millioner kroner for når søker, underledd og aksjeselskap må få utarbeidet revisorrapport, benytte registrert eller statsautorisert revisor, og gjøre fradrag etter dagens §11.

Vi er enige med departementet i at en slik økning i grensen ikke vil utgjøre en stor risiko, sett i sammenheng med ordningens totale størrelse. Denne endringen vil frigjøre både økonomiske og menneskelige ressurser for de minste organisasjonene, som igjen kan brukes til frivillig aktivitet.

Endringer i beregningsgrunnlaget i forenklet modell

Det er riktig å se på tiltak som kan gjøre beregningsgrunnlaget mer treffsikkert med faktiske merverdiavgiftskostnader. At de minste organisasjonene har høyere merverdiavgiftspliktige kostnader bør kompenseres.

Samtidig ber vi departementet revurdere muligheten for en modell som også tar hensyn til variasjon mellom organisasjonene i de ulike segmentene, ettersom disse variasjonene kan være betydelige. Dette vil gjøre ordningen mer rettferdig for både store og små organisasjoner.

Vi støtter forslaget fra Frivillighet Norge om å fjerne kravet om at alle organisasjonsledd i samme organisasjon må søke etter samme modell. Det bør åpnes for at organisasjonsledd kan velge å få refundert all momsen sin gjennom det ordinære momssystemet med nullsats på utgående moms.

Lukket krets

Vi er sterkt uenige i Kulturdepartementets forslag om å utelukke frivillige organisasjoner som «kommer en for snever gruppe av personer til gode». Vi mener at det må skilles mellom å være en frivillig, ideell og ikke-økonomisk organisasjon, som på grunn av begrenset rekrutteringsgrunnlag har få medlemmer, og en frivillig organisasjon med få medlemmer, som arbeider for å sikre egen økonomisk gevinst eller på andre måter arbeider for å dra personlige fordeler på vegne av sine medlemmer. Dette er to vidt forskjellige organisasjoner, som departementet nå foreslår å bruke samme regelverk for.

Vi anser forslaget som i strid med formålet til ordningen om å fremme frivillig aktivitet. Forslaget vil også øke forskjellene i forutsetningene for å drive en liten og stor organisasjon som har samme type formål. Det må derfor gjøres unntak når organisasjonene er en ikke-økonomisk organisasjon med et ideelt formål. Det er ikke uvanlig med unntak for organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag i andre ordninger.

Vi mener også at en omdefinering av begrepet «lukket krets» er nødvendig. Vi reagerer på at departementet mener virksomhet som ivaretar interessene til en lukket krets ikke fremmer frivillig aktivitet. Det er ingen motsetning mellom å ivareta interessene til en snever gruppe, og å være en frivillig organisasjon, slik som for eksempel en organisasjon som arbeidet for et fåtall personer med en sjelden diagnose.

Paraplyorganisasjoner og krav om frivillig innsats

Det er gledelig at departementet legger opp til at dagens praksis i hovedsak videreføres for paraplyorganisasjonene. Samtidig vil vi påpeke at det ikke er riktig, slik det står i departementets høringsnotat, at paraplyorganisasjoner ikke har underledd. Dette er ikke alltid tilfelle.

Det er også viktig å få frem at det er mange former for frivillighet i paraplyorganisasjoner, som frivillige i styrer, utvalg og referansegrupper, og i brukermedvirkning, debatter, konferanser, kartleggingsprosjekter, forskningsprosjekter, filmer, podkaster og lignende. Frivillige holder også kurs, skriver kronikker, deltar i høringer og utfører kampanjearbeid. Det er derfor vanskelig for oss å forstå departementets påstand om at paraplyorganisasjoner ikke oppfyller krav til frivillig innsats.

Studieforbund

Vi er bekymret for at studieforbund holdes utenfor ordningen, og kan ikke se tilfredstillende argumentasjon for dette fra Kulturdepartementet.

Ikraftsettelse

De fleste endringsforslagene øker grad av rettferdighet og treffsikkerhet, og bør ikraftsettes allerede i 2018. Vi vil samtidig anbefale departementet å innføre overgangsregler og tydelig varsling for kravet til registrering i frivillighetsregisteret, da mange organisasjoner har underledd og begrensede ressurser til å iverksette dette raskt.