Innspill til Folkehelsemeldingen

Innspill til Folkehelsemeldingen fra 11. september 2018, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Publisert 14. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

En god folkehelsepolitikk ivaretar et bredt spekter av faktorer som bidrar til å styrke befolkningens helse. Dette betyr å styrke de faktorer som bidrar til bedre helse, og å forebygge og svekke de faktorer som fører til dårlig helse.

Unge funksjonshemmede er glade for at det kommer en folkehelsemelding, og har flere innspill til folkehelsemeldingen.

Last ned hele brevet nederst på denne siden.

Fritidstilbud må være tilgjengelige og inkluderende

Sosial kontakt og aktivitet er to faktorer som bidrar til god psykisk og fysisk helse. For ungdom er arenaer som fritidsklubber, idrettslag og ulike foreningstilbud sentrale sosiale arenaer. Det er derfor avgjørende at disse arenaene er tilgjengelige og inkluderende.

Unge funksjonshemmede mener Folkehelsemeldingen må inneholde konkrete tiltak for å sikre tilgjengelige og inkluderende fritidstilbud, herunder universell utforming som strategi.

Frivilligheten må ha gode rammevilkår

Et viktig bidrag til bedret folkehelse er å styrke frivilligheten. Frivilligheten bidrar med møteplasser og aktiviteter for alle grupper med alle slags interesser og forutsetninger.

Unge funksjonshemmede mener frivillig sektor må sikres gode rammevilkår og styrkede tilskuddsordninger for å best mulig kunne ivareta sin samfunnsrolle.

Ungdomshelse må være sentralt i Folkehelsemeldingen

Unge funksjonshemmede var en sentral pådriver for ungdomshelsestrategien, som inneholder en rekke gode tiltak som vil bidra til å fremme folkehelse blant ungdom. Her fremheves viktigheten av å sikre gode oppvekstsvilkår, og å utjevne sosiale helseforskjeller. Vi ønsker å fremheve spesielt behovet for økt kompetanse rundt ungdomsvennlige helsetjenester også i primærhelsetjenesten. Det er svært viktig at ungdom involveres i utformingen av tjenester som berører dem, og det sikres tilgjengelige og samordnede tjenester for unge brukere.

Ungdomshelsestrategien er skissert for perioden 2016-2021, og vi legger derfor til grunn at denne vil utgjøre en sentral del av den nye Folkehelsemeldingen.

Styrk skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

En sentral del av ungdomshelsestrategien er tilgjengelige og styrkede lavterskel helsetilbud for ungdom. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner er sentrale folkehelsetilbud for ungdom. Her kan de henvende seg for spørsmål og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse. Dessverre opplever mange at helsesøster sjelden er tilgjengelig på sin skole, og at åpningstidene ved helsestasjonene er lite tilpasset i forhold til skole, fritid m.m. Det er også et stort behov for mer tverrfaglighet i primærhelsetjenesten for å møte ungdom med sammensatte behov.

Unge funksjonshemmede mener Folkehelsemeldingen må inneholde konkrete tiltak for å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom.

Seksuell helse

Unge funksjonshemmede mener at seksuell helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse, og stortingsmeldingen om folkehelse må ta utgangspunkt i at at alle har en seksualitet.

Regjeringens melding må, i tillegg til forebyggende tiltak, inkludere helsefremmende tiltak, og på den måten bidra til god helse og økt livsmestring, for alle, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi, funksjonsevne eller lignende. Meldingen må videre være inkluderende og bidra til å fremme mangfold.

Psykisk helse som likeverdig i folkehelsearbeidet

Unge funksjonshemmede mener psykisk helse må utgjøre en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og forventer at den nye Folkehelsemeldingen inneholder konkrete tiltak for å bedre ungdoms psykiske helse og tilhørende tjenestetilbud.