Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Vårt formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge opp til 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Medlemsorganisasjonene våre representerer et stort mangfold av unge med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer. På vegne av disse jobber vi med tre hovedoppgaver:

Politikk

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon, som fremmer medlemsorganisasjonenes felles interesser til norske myndigheter og andre samfunnsaktører, ofte gjennom høringssvar og innspill. Medlemsorganisasjonene våre representerer mange ulike formål. Samtidig har de en rekke felles interesser, som Unge funksjonshemmede fremmer. Du kan lese om mer om dette i våre politiske program.

Gå til vedtekter og program.

Kunnskap og opplysning

Unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom vet hvor skoen trykker. Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning om tema som er viktige for å sikre likestilling og deltagelse. Vi holder kurs og foredrag, og lager kampanjer, debatter, kronikker og utspill i media.

Unge funksjonshemmede samler kunnskap og bygger kompetanse gjennom ulike prosjekter. Disse ligger under følgende områder: utdanning, arbeidsliv, ungdomshelse, seksualitet, levekår, kultur og fritid og internasjonalt arbeid.

Vi tilbyr en rekke ressurser og tjenester til medlemsorganisasjoner, beslutningstakere, offentlige tjenester, private bedrifter og andre organisasjoner. Du kan lese mer om dette under ressurser.

Gå til ressurser.

Støtte til medlemsorganisasjonene

Unge funksjonshemmede jobber for erfaringsutveksling, samarbeid og solidaritet mellom organisasjoner av, for og med ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Vi jobber også for samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner generelt, på tvers av sektorer og landegrenser. Som medlem av Unge funksjonshemmede får organisasjonene tilgang til en rekke ressurser og muligheter. Vi jobber også for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Gå til medlemstilbud.

Organisasjonen

Unge funksjonshemmede er demokratisk og selvstendig, med eget styre, regnskap og vedtekter. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Organisasjonen ble stiftet i 1980.

Unge funksjonshemmede ledes av et styre. Vårt øverste organ er generalforsamlingen, som samler representanter for medlemsorganisasjonene. Et sekretariat i Oslo står for den daglige driften.

Om begrepene vi bruker

Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Funksjonshemning er ikke en individuell egenskap, men et forhold eller en situasjon som kan oppstå i individets møte med samfunnet/de fysiske omgivelsene.

En funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Begrepet funksjonsnedsettelse er synonymt med nedsatt funksjonsevne eller redusert funksjonsevne.

Funksjonshemmende forhold viser til at utformingen av samfunnet/de fysiske omgivelsene er slik at det er vanskelig for enkeltpersoner å ta seg frem på egen hånd og å etablere eller opprettholde et selvstendig liv og en sosial tilværelse. Hvis en bygning bare har trappetrinn og ikke rampe i inngangspartiet, er det et funksjonshemmende forhold. Tunge dører kan også utgjøre funksjonshemmende forhold.

Definisjonene er hentet fra Bufdir.no.

Begrepet «normbrytende funksjonsvariasjoner»

Vi ser at ordet «funksjonsvariasjon» stadig oftere dukker opp i Norge. Dette er ikke et synonym til funksjonsnedsettelse, men det er et begrep som kan tydeliggjøre at det er normene i samfunnet som er problemet og ikke selve funksjonsnedsettelsen.

Begrepet brukes av for eksempel RFSU og Funktek i Sverige. Følgende definisjon fra 2019 er oversatt til norsk av FMSO, som har forklart ulike begreper i sin veileder «Tilbud til personer med funksjonsnedsettelse»:

Begrepet funksjonsvariasjon kan brukes for å beskrive «den fysiske, psykiske eller kognitive variasjonen som finnes hos alle mennesker, uten å vurdere den som nedsatt, fullkommen, frisk eller syk». Funksjonsvariasjon er med andre ord noe alle mennesker har. Begrepet skiller seg dermed fra funksjonsnedsettelse, som beskriver en bestemt gruppe av mennesker. 
Videre presiserer Funktek (2019):
Å ha en normbrytende funksjonsvariasjon innebærer å ha en funksjonsvariasjon som bryter med samfunnets rådende funksjonsnormer.

Dersom man foretrekker ordet funksjonsvariasjoner framfor funksjonsnedsettelser, er det altså viktig å presisere at Unge funksjonshemmede jobber for personer med normbrytende funksjonsvariasjoner.

 

Les mer om funksjonsnormer i vårt e-læringskurs Sex som funker.