Figur leser i bok. Symboliserer utdanning. Grafikk.

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Med riktig tilrettelegging kan flere fullføre skole og utdanning.

Vi mener

 • Unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal ha lik mulighet til å fullføre videregående skole med yrkes- eller studiekompetanse.
 • Nasjonale standarder for tilrettelegging av eksamener ved utdanningsinstitusjoner må forskriftsfestes.
 • Kompetansen om rettigheter og muligheter for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer må økes.
 • Alle ungdommer må få tilbud om undervisning under opphold på sykehus eller i rehabilitering.
 • Funksjonshemmede og kronisk syke studenter ved universitet og høyskoler skal ha reell brukermedvirkning.
 • Alle som har behov for tilrettelagt pensum skal ha produksjonsrett på det foretrukne mediet.
 • Alle landets grunn- og videregående skoler må være universelt utformet så snart som mulig, og senest innen 2030.
 • Lokale og nasjonale politikere må prioritere å gjøre et løft for universell utforming av skolebygg.
 • Det planlagte veikartet for universell utforming av grunnskolen må iverksettes og finansieres, og det må utarbeides et tilsvarende veikart for videregående skoler.
 • Overgangen mellom skoler og fra skole til arbeid må bli bedre, blant annet gjennom styrking av rådgivningstjenesten, styrket samarbeid med NAV, og god informasjonsdeling om tilretteleggingsbehov.
 • Spesialundervisning må utformes og gis av kvalifisert undervisningspersonell, ikke ufaglærte assistenter.
 • Kompetanse på inkludering, tilrettelegging og spesialpedagogikk må inn i lærerutdanningen.
 • Alle skoler i landet må ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene i hele skoletiden.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) må styrkes med flere ressurser.
 • Den spesialiserte kompetansen som fins i Statped må gjøres mer tilgjengelig, ikke fragmenteres.

Ressurser om utdanning

Universell utforming av grunnskolen – Hvor er vi i 2021?

Gjennom dette prosjektet skal vi kartlegge status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Kronisk inkludering

Kronisk inkludering er et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot hatprat og mobbing i skolen.

#jegharrett kampanje

Funksjonshemmedes rett til utdanning brytes daglig i Norge. Nå må våre folkevalgte handle.

Utdanningspolitisk notat

Unge funksjonshemmede kjemper for en skole for alle. I dette notatet kan du lese hva vi mener må til for å skape et mer inkluderende utdanningssystem.

Stå opp mot hatprat! (2020)

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen.

Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøgskole.

#likestiltskole

En skole som inkluderer er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Vær med å kreve en #likestiltskole!

Film: Unge tanker om utdanning (2019)

I filmen møter vi Nikita, Mia og Hanna Eline, som forteller om sine erfaringer og tanker om utdanning.

Møt unge som har fått støtte til utdanning fra NAV

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet. I 2016 intervjuet vi unge om hva tiltaket har betydd for dem.

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Skole der du er (2012)

Utredningen tar for seg videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon.

Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

Tilrettelagt for tilrettelegging? (2011)

Rapporten handlar om lærarar sitt syn på informasjon om tilrettelegging i vidaregåande opplæring. Den syner korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.