Høringssvar om NOU 2009:10 Tiltak for å bedre inntektsfordelingen

Høringssvar fra 23. september 2009 til fordelingsutvalget om NOU 2009:10 Tiltak for å bedre inntektsfordelingen.

Publisert 23. september 2009

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede savner fokus på funksjonshemmede og kronisk syke som egen lavinntektsgruppe, og etterlyser mer helhetlige tiltak for å øke sysselsetting blant unge med funksjonsnedsettelser.

Flere av kvalifiseringtiltakene utvalget foreslår vil kunne gi økt sysselsetting for funksjonshemmede, men Unge funksjonshemmede etterlyser tiltak for å bedre muligheten for høyere utdanning for denne gruppen. Unge funksjonshemmede tar til orde for en styrket studiefinansiering for funksjonshemmede og kronisk syke i vårt høringssvar.Unge funksjonshemmede peker også på behov for bedre tilrettelegging og bedre koordinering mellom skole og helseforetak for å hindre frafall blant ungdom med funksjonshemninger.