En figur aker på en kjelke

Kultur og fritid

Vi jobber for at flere skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter.

Like muligheter til å delta i kultur- og fritidstilbud er en forutsetning for full samfunnsmessig likestilling. Universell utforming er sentralt for å skape lik tilgang for alle til kultur- og fritidstilbud. Samtidig kan også kunnskapsmessige hindringer og fordommer hindre inkludering.

Unge funksjonshemmede oppgir i mindre grad enn andre at de synes livet er meningsfullt. Unges liv leves ikke kun på arbeid, på skole og i helseinstitusjoner. Muligheter til å delta i idretten, på fritidsaktiviteter, kulturarenaer og i demokratiske prosesser er grunnleggende for mestring, sosialt nettverk og likestilling. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever i dag store barrierer for deltakelse.

Vi mener

  • Myndighetene må sikre at offentlige og private kulturtilbud, herunder allmennkringkasting, er universelt utformet. Staten må bære kostnadene med å gjøre eksisterende kultur- og fritidsarenaer tilgjengelige også for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser.
  • Offentlig og privat sektor må samarbeide med frivillighet for å sikre tilgjengelig informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter, kompetanse om tilrettelegging, holdningsarbeid for å bygge ned fordommer, mangfoldig representasjon og forbilder i kultursektoren, valgmuligheter for personer med funksjonsnedsettelser og muligheter for tilrettelegging i aktivitetstilbud.
  • Myndighetene må redusere økonomiske barrierer for deltakelse på kultur- og fritidstilbud. Dette må gjøres på en måte som ikke er stigmatiserende.
  • Unge funksjonshemmede mener bevilgningene til ledsagerordninger, aktivitetshjelpemidler og transport til og fra aktiviteter må økes, slik at flere personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan drive fysisk aktivitet, organisert idrett og ta del i øvrige fritidsaktiviteter.
  • Alle barne- og ungdomsorganisasjoner må sikres nødvendige ressurser for at medlemmer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta på linje med andre.

Ny inkluderingsveileder lansert

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede har over de siste par årene opplevd å få flere henvendelser fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de kan tilby aktiviteter som er mer inkluderende. Siden det finnes lite oppdatert informasjon samlet på ett sted har vi tatt på oss utfordringen med å lage et verktøy som skal hjelpe aktivitetstilbydere i gang. Målet er at de skal kunne identifisere og bygge ned de barrierene som mange unge opplever, og bidra til at flere kan få oppfylt sine rettigheter til lek og fritid. 

Ressurser om kultur og fritid

Barrierefri fritid! (2021-)

En ny veileder og workshops skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser kan delta på fritidsaktiviteter.

Redd Barnas kampanje #FritidUtenFordommer

Fordommer og mangel på kunnskap stenger barn med nedsatt funksjonsevne ute fra fritidsaktiviteter.

Mangfoldsplakaten skaper mer inkludering

Frivillighet Norges Mangfoldsplakat skal føre til økt inkludering i frivillige organisasjoner.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser møter i kultur og idrett (2014)

Notatet peker på barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett.