En figur aker på en kjelke

Kultur og fritid

Vi jobber for at flere skal kunne delta i kultur og fritidsaktivieteter.

Like muligheter til å delta i kultur- og fritidstilbud er en forutsetning for full samfunnsmessig likestilling. Universell utforming er sentralt for å skape lik tilgang for alle til kultur- og fritidstilbud. Samtidig kan også kunnskapsmessige hindringer og fordommer hindre inkludering.

Unge funksjonshemmede oppgir i mindre grad enn andre at de synes livet er meningsfullt. Unges liv leves ikke kun på arbeid, på skole og i helseinstitusjoner. Muligheter til å delta i idretten, på fritidsaktiviteter, kulturarenaer og i demokratiske prosesser er grunnleggende for mestring, sosialt nettverk og likestilling. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever i dag store barrierer for deltakelse.

Vi mener

  • Myndighetene må sikre at offentlige og private kulturtilbud, herunder allmennkringkasting, er universelt utformet. Staten må bære kostnadene med å gjøre eksisterende kultur- og fritidsarenaer tilgjengelige også for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser.
  • Offentlig og privat sektor må samarbeide med frivillighet for å sikre tilgjengelig informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter, kompetanse om tilrettelegging, holdningsarbeid for å bygge ned fordommer, mangfoldig representasjon og forbilder i kultursektoren, valgmuligheter for personer med funksjonsnedsettelser og muligheter for tilrettelegging i aktivitetstilbud.
  • Myndighetene må redusere økonomiske barrierer for deltakelse på kultur- og fritidstilbud. Dette må gjøres på en måte som ikke er stigmatiserende.
  • Unge funksjonshemmede mener bevilgningene til ledsagerordninger, aktivitetshjelpemidler og transport til og fra aktiviteter må økes, slik at flere personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan drive fysisk aktivitet, organisert idrett og ta del i øvrige fritidsaktiviteter.
  • Alle barne- og ungdomsorganisasjoner må sikres nødvendige ressurser for at medlemmer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta på linje med andre.

Digital workshop om inkludering på fritidsarenaer

Unge funksjonshemmede har i 2021 fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere. Prosjektet har vekket stor interesse, både blant offentlig og frivillig sektor. Dette tyder på at informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging for deltakere med funksjonsnedsettelser og kroniske diagnoser er ettertraktet – og en mangelvare.

I veilederen som vi nå utvikler ønsker vi å ufarliggjøre temaet, opplyse om behov, foreslå tiltak og motivere til handling. For at veilederen skal bli mest mulig representativ og holde god kvalitet, har vi invitert ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner til en digital workshop for å diskutere innholdet onsdag 3. mars. Har du ikke anledning til å være med kan du sende tanker om veilederen til rådgiver Maja Lie Opdahl på maja@ungefunksjonshemmede.no.

Portrett av Maja Lie Opdahl. Foto.

Maja Lie Opdahl

Rådgiver

951 88 359