Prosjektlogo: Stå opp mot hatprat! (2020)

Stå opp mot hatprat!

Unge funksjonshemmedes rapport om hatprat og mobbing i skolen.

Stå opp mot hatprat! (2020)

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen.

Personer med funksjonsnedsettelser møter fordommer og diskriminering hver dag på flere arenaer, og flere er delvis ekskludert fra flere områder i samfunnslivet som arbeidsliv og utdanning. Forskning viser at 1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatytringer. Denne gruppen blir ofte nevnt i forbindelse med arbeid mot diskriminering, men likevel også ofte glemt. Dette kommer tydelig frem i intervjuene og spørreundersøkelsen vi har gjennomført.

Undersøker hvordan mobbing og hatprat kan se ut
For barn og unge er skolen en viktig arena for læring og sosialt samvær, men også her oppleves former for utestengelse og krenkelser. Dette kan omfatte ulike ubehagelige, negative og krenkende opplevelser. I rapporten «Stå opp mot hatprat!» har vi derfor undersøkt hvordan mobbing og hatprat på skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan se ut, og hvordan skoler jobber med problematikk knyttet til dette.

Mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser må anerkjennes
I denne rapporten ønsker vi å sette søkelyset på noe som mange ikke tror skjer, og gi elever med funksjonsnedsettelser som opplever mobbing eller hatprat på skolen en stemme. Mange av de unge som deltok i undersøkelsen opplevde å ikke bli trodd da de varslet om mobbing eller at skolene ikke gjorde noe for å forbedre situasjonene.

Denne rapporten er derfor en viktig ressurs for utdanningsmiljøet og vi håper den bidrar til at skoler anerkjenner og tar tak i mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.

Du kan laste ned rapporten Stå opp mot hatprat nederst på denne siden, eller lese et utdrag i menyvalget over. I menyen har vi også lagt til mer informasjon on hva hatprat er og inkludert sitater fra elever og skoler.

Har du blitt utsatt for hatprat, krenkelser eller diskriminering?

Her er noen ressurser som kan være til hjelp:

Likestillings­ og diskrimineringsombudet: https://www.ldo.no

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe): https://folkehjelp.no/samfunnsengasjement/likestilling/diskrimineringshjelpen-og-meglingsbenken-dime

Politiet: https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Barne­, ungdoms­ og familiedirektoratet: https://bufdir.no/vold/hatytringer/Hva_gjor_du/

Elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge: www.elevombudene.no

 

NB! Vi anbefaler å bruke Safari eller Internet Explorer til å laste ned dokumentene nedenfor ettersom det kan oppstå problemer med Chrome.

 

Under kan du laste ned rapporten. Den er i PDF format og har blitt universelt utformet.

Alternativt, kan du laste ned en oppsummering av rapporten som også er i PDF format:

Kompetansehevingsverktøy

Unge funksjonshemmede har også utviklet «Kronisk inkludering», et verktøy for å jobbe med inkludering, og mot hatprat og mobbing i skolen. Hensikten med verktøyet er å bidra til at flere lærere og ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler tar opp og reflekterer rundt temaer knyttet til mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Få tilgang til verktøyet ved å trykke her.

En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

Andre prosjekter om diskriminering

#likestiltskole

En skole som inkluderer er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Vær med å kreve en #likestiltskole!

Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? (2018)

Mange unge med funksjonshemming og kronisk sjukdom tilhøyrer i tillegg andre minoritetar. I denne rapporten har vi samla kunnskap om kva unge dobbelminoritetar fortel om diskriminering i arbeidslivet.

Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøgskole.