Her finner du Unge funksjonshemmedes notat Ung, skeiv og funksjonshemma.

Ung, skeiv og funksjonshemma (2017)

Ungdommer som tilhører flere minoriteter har altfor dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse. I dette notatet kan du lese hvilke tiltak Unge funksjonshemmede mener må til for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter.

Dobbel minoritet i møte med helsevesenet

Unge med nedsatt funksjonsevne som også har en normbrytende seksuell orientering eller kjønnsidentitet, er en gruppe som sjelden omtales i forskning, politikk, skole- og helsevesenet. Samtidig kan ungdom med funksjonsnedsettelser og ungdom med normbrytende kjønnsidentitet eller seksuell identitet, være ekstra utsatt for diskriminering, trakassering, psykiske helseplager og få manglende oppfølging i helsevesenet.

Rapporten Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne viser at kjønn, seksualitet og funksjonsevne ikke blir sett i sammenheng, verken i helsevesenet eller i seksualundervisningen. Mange møter fordommer som kan få konsekvenser for selvbildet og begrense tilgangen på informasjon om seksuell og mental helse. Helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet. Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret.

Resultatet kan bli at unge med funksjonsnedsettelser og normbrytende identitet, ikke får informasjonen og støtten som er viktig for å leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

– Jeg opplever ofte at omverdenen er overraska over at jeg har kjæreste, og i hvert fall over at jeg er lesbisk. Og litt sånne holdninger at: Hvem vil date en i rullestol?

– Kvinne (26), ervervet, progredierende diagnose

Normer om seksualitet

 • Kjønnsnormen: antakelsen om at alle opplever seg selv som det kjønnet vi ble de nert som ved fødsel (cis-kjønnet), og at man er enten gutt eller jente.
 • Heteronormen: antakelsen om at alle tiltrekkes av det motsatte kjønn og ønsker seg én fast partner.
 • Funksjonsnormen: antakelsen om at kroppen må fungere på en gitt måte for at man skal kunne delta i samfunnet og leve et godt liv.

Ungdom trenger et språk om seksualitet

#MeToo-kampanjen har vist oss hvor viktig det er med kunnskap og bevisstgjøring om grensesetting. Det er viktig med lav terskel for å kunne varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet. Ungdom med funksjonsnedsettelser er mer utsatte for overgrep og trakassering enn jevnaldrede.

Mange opplever dessuten at deres kjønnsuttrykk og seksuelle orientering blir oversett. Opplevelsen av å bli behandlet som en kropp og ikke som et menneske kan være like ubehagelig som trakassering. LHBTI-personer kan oppleve mer uønsket oppmerksomhet rettet mot sin seksualitet og kjønnsutrykk enn andre.

Derfor er det ekstra viktig for skeive funksjonshemmede at seksualundervisningen i skolen gir verktøy til å sette ord på egne grenser og følelser rundt kropp og seksualitet. Likeså er det viktig at helsevesenet møter disse ungdommene med åpenhet og respekt.

– Hvis det snakkes mer om funksjonshemminger og seksuelle legninger er det med på å normalisere. Jo mer man hører om ting, jo mer normalt blir det.

– Kvinne (24), fibromyalgi

Tiltak for bedre seksuell helse

 • Alle tiltak bør være normkritiske: Sett som mål at alle skal ha en god seksuell helse, uavhengig av funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
 • Innfør normkritisk og alderstilpasset seksualundervisning fra barnehagealder.
 • Innfør normkritisk metode i lærerutdanningene og helsefaglige utdanninger.
 • Gi opplæring om normkritikk til ansatte i helseforetak og på skoler.
 • Inkluder opplæring av helsepersonell om seksuell helse i nasjonal sykehusplan.
 • Inkludere seksuell helse i prosedyrer og behandlingsplaner ved helseforetak.
 • Tilby veiledning innen seksuell helse i helvevesenet, spesifikt rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom og LHBTI-personer.
 • Inkluder LHBTI-personer med nedsatt funksjonsevne i gjennomføringen av strategien «Snakk om det!». Støtt tiltak som bekjemper funksjonsnormer i gjennomføringen av regjeringens LHBTI-handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet».
 • Mer forskning på kjønn og seksualitet hos mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Helseforetakene må lage gode overganger for unge, og bruke kompetansen til ungdomsråd, Unge funksjonshemmede og fagmiljøer.

Notatet er utarbeidet med støtte fra ExtraStiftelsen, og er del av prosjektet Ung, skeiv og funksjonshemma.

Mer om seksualitet og funksjonsevne

Ung, skeiv og funksjonshemma

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne (2018)

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten har vi intervjuet unge om deres erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Fotoutstillingen Jeg elsker (2017)

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.