En figur holder et skattekart som det står "jobb" på, og speider i en kikkert. Grafikk.

Mange bekker små (2016)

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkurs som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Rapporten inneheld også viktig informasjon om kva deltakarane opplever som barrierar for deltaking i arbeidslivet.

Eit jobbsøkarkurs med fokus på motivasjon og mestring for personar som står langt frå arbeidslivet kan vere ein god måte å auke sysselsettinga hjå denne målgruppa. Dette jobbsøkarkurset har ført til at nokre deltakar har komme i jobb, utdanning eller annan aktivitet, og at resten har komme nærare arbeidslivet enn før av deltakarane.

Rapporten er laga med støtte frå ExtraStiftelsen.

Seks sentrale utfordringar som hindrar arbeidslivsdeltaking

  • Stor avstand til arbeidslivet
  • Funksjonsnedsettinga deira blei sett på som ein barriere for yrkesdeltaking
  • Lite kunnskap om tiltaka og muligheitene i NAV
  • Mange fordommar mot arbeidsgivarar
  • Mangel på tilpassa stillingar
  • Manglande tru på eigne evner