To figurer sitter og diskuterer rundt et bord. Over hodene deres er det to blyanter, den ene skriver og den andre er knekt i to. Grafikk.

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? (2016)

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger den på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Viktige funn

  • Unge uføretrygdede opplever at de ikke bli kalt inn til intervju fordi de opplyser om at de er har nedsatt funksjonsevne og er delvis uføretrygdede.
  • Unge uføretrygdede opplever at det er en mangel på tilpassede stillinger, og at både NAV- ansatte, kollegaer og arbeidsgivere, har manglende forståelse for funksjonsnedsettelsen eller den kroniske sykdommen.
  • Unge uføretrygdede opplever at de ikke får den hjelpen de trenger fra NAV.
  • NAV-ansatte opplever i stor grad at de ikke har mulighet til å følge opp uføretrygdede som ønsker hjelp til å finne en jobb som passer til restarbeidsevnen sin.
  • Arbeidsgivere som har en eller flere ansatte som er delvis uføre har som regel ansatt personer de kjenner privat eller som har hatt arbeidspraksis hos arbeidsgiver før personen har fått innvilget uføretrygd.
  • Arbeidsgiverne setter stor pris på å ha en fast kontaktperson, men noen opplever at de ikke får dette hos NAV.
  • Flere har gjort tilpassinger i arbeidsoppgaver eller i arbeidstid. Mange kjenner til og bruker lønnstilskudd, og dette er viktig for arbeidsgiverne.
  • Noen har gjort fysiske tilpasninger på arbeidsplassen. De fleste kjenner til at de kan få dekket dette av NAV, men oppfatter at den prosessen er for tidkrevende til at de gjør det.
  • Arbeidsgiverne anbefaler å finne et behov som arbeidsplassen trenger å få dekket, og finne en person som passer til å løse disse arbeidsoppgavene.