Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Prosjektet har kartlagt status på universell utforming av grunnskoler i Norge per 2021.
Elever på en universelt utformet skole

Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Prosjektet kartlegger status for universell utforming av grunnskoler i Norge.

Flere av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser, noe som fører til at mange barn og unge blir diskriminert ved at ikke alle har mulighet til å gå på nærskolen sin. For barn og unge er skolen ikke bare en viktig plattform for kunnskap og læring, men også en arena for sosialisering hvor man føler tilhørighet. Deltakelse på skolen er også viktig for deltakelse på andre arenaer i nærmiljøet.

Skolebygg er både arbeidsbygg og publikumsbygg og skal kunne brukes av alle på en likestilt måte. Samfunnet skal ha plass til alle. Når man ikke har tatt hensyn til dette i utformingen av omgivelser, kan ulike barrierer gjøre det vanskelig for enkeltpersoner å ta seg frem på egen hånd og etablere eller opprettholde et selvstendig liv og en sosialdeltakelse. Derfor er det viktig å sikre universell utforming og tilgjengelighet som vil bidra til at alle kan gå på skolen på en likestilt måte og dermed skape et godt og inkluderende læringsmiljø hvor ingen står utenfor. Nærskolen er også en viktig sosial møteplass og arena for ulike aktiviteter i lokalmiljøet utenom skoletiden, og universell utforming er nødvendig for at alle skal kunne delta her.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget et veikart for ​universelt utformet nærskole, som beskriver en prosess som vil bidra til at alle norske grunnskoler blir universelt utformet i stor grad innen 2030. En samfunnsøkonomisk analyse av dette veikartet viser at universell utforming av grunnskoler er lønnsomt ved at det bidrar til likestilling, deltakelse, brukskvalitet for alle, sosial integrasjon og mangfold i samfunnet, som er samfunnsøkonomisk nyttig.

 

Last ned rapporten på neste side!