Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Viktige funn

  • Det er fleire tilfelle der skular har vist lite forståing for funksjonshemma elevar, og at tilretteleggjinga ikkje er god nok.
  • Elevar med nedsett funksjonsevne vert ikkje sett på i fråfallsforskinga, og det er derfor eit kunnskapshol om temaet.
  • Det ser ut å vera manglar i informasjonsflyten mellom lærarar involvert i eleven sin skulekvardag, og eit resultat er at eleven må informera gjentekne gonger om sine behov. Unge funksjonshemmede har seinare fulgt opp dette i eit prosjekt med lærarintervju om temaet.