Barrierefri fritid!

-En inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere

Meld deg på workshops eller book et foredrag med oss på barrierefrifritid.no

Barrierefri fritid! (2021-)

En ny veileder og workshops skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser kan delta på fritidsaktiviteter.

Les om workshops og meld interesse på barrierefri fritids nettsider

 

Verdien av mangfoldig og inkluderende fritidsarenaer

Barn og unge bruker mye av sin tid på organiserte fritidsaktiviteter, og deltar i mange ulike lag, klubber og foreninger. Frivillig sektor står for mange av dem. På disse arenaene knytter vi vennskap, utvikler ferdigheter og deler opplevelser av tilhørighet og glede. Vi lærer å samarbeide og vi lærer hverandre å kjenne.

Prinsippet om at alle skal kunne delta i lek, kultur og fritid er nedfelt i blant annet Fritidserklæringen (2016), FNs barnekonvensjon og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Frivilligheten skal være for alle, uavhengig av vår etnisitet, funksjonsevne, økonomi, religion og seksuell orientering. Likevel vet vi at mulighetene i praksis ikke er de samme for alle. De av oss med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kommer dårligere ut, og deltar mindre enn jevnaldrende i både tilfeldige og organiserte aktiviteter.

Samfunnskapte barrierer

Den lavere deltakelsen blant barn og unge med funksjonsnedsettelser har i stor grad røtter i samfunnsskapte barrierer. Det mangler god og tilgjengelig informasjon, varierte aktiviteter, kompetanse om funksjonsmangfold, transport, tilgjengelige lokaler og uteområder. Ikke minst møter unge fordommer og lave forventninger knyttet til hva de kan være med på, eller får til. Mange blir nødt til å velge mellom segregerte, tilrettelagte aktiviteter, selv om de ønsker å delta på de samme aktivitetene som sine venner. Når mulighetene for å delta sammen med andre begrenses, kan dette påvirke vår livskvalitet negativt.

Unge funksjonshemmede ønsker at organiserte fritidsaktiviteter skal foregå på inkluderende arenaer der alle kan delta og bidra. Barn og unge må få oppleve at aktiviteter kan gjøres på ulike måter og at vi alle kommer med like viktige bidrag, uavhengig av hvordan vi ser ut, kommuniserer eller fungerer. Unge må forstå at det er i samfunnet barrierene ligger, ikke hos den enkelte. Dersom aktivitetstilbydere blir oppmerksomme på hvordan man kan unngå og bygge ned unødvendige og samfunnsskapte barrierer, kan fritiden bli en viktig vekst- og mestringsarena for enda flere barn og unge. Samtidig vil selvfølgelig nye deltakere, med sine perspektiver, kunnskap og initiativ, styrke både aktivitetstilbydere og lag – og ikke minst vår demokratiske infrastrukturen i sin helhet!

 

Du kan laste ned veilederen i menylinjen over. Vi har også samlet tips til møter, arrangementer og utflukter i et bonusdokument og vil legge til flere ressurser etterhvert.