Støtte og tiltak fra NAV (2016)

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. På denne siden finner du en oversikt over noen av dem.

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. Under er en oversikt over noen av dem. Informasjonen er hentet fra NAV sine hjemmesider, og der kan du også finne mer utfyllende informasjon. Om du har en veileder eller rådgiver i NAV kan det være lurt å avtale et møte for å diskutere ulike muligheter.

Arbeidstrening

Arbeidstrening kan passe for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker vanlig jobb. Det kan være noe for deg som har lite arbeidserfaring, trenger å lære mer, ønsker nye referanser i forbindelse med jobbsøking eller trenger en myk start på arbeidslivet. Dette vurderer du i samarbeid med din veileder i NAV.

Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til tilrettelegging for personer som trenger dette på arbeids- eller tiltaksplassen. Formålet er å gjøre det lettere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging. Tilskuddet kan for eksempel kompensere for kostnader knyttet til ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler og IKT-hjelpemidler.

Lønnstilskudd

Arbeidsgiver kan få tilskudd til å dekke lønnsutgifter for arbeidstakere som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Midlertidig lønnstilskudd skal øke mulighetene for å få eller beholde ordinært arbeid. Du får ordinær lønn og arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din i en begrenset periode. NAV kan gi midlertidig lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Varig lønnstilskudd skal øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, og bidra til å forebygge uføretrygding. Du får ordinær lønn og ansettelse i en hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din som kompensasjon for lavere produktivitet.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd (gjelder IA-bedrifter)

Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan IA-virksomheter søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Ordningen gjelder bare ansatte i IA-virksomheter. NAV kan gi tilskudd til blant annet: opplæring i nye arbeidsoppgaver, tilrettelegging, dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding, bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste og opplæring av ansatte, ledere og tillitsvalgte i forebyggende sykefraværsarbeid.

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom

Arbeidstakere med kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær eller en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode, kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver kan også søke om unntak fra arbeidsgiverperioden for ansatte, men dette bør gjøres i samarbeid med arbeidstakeren.

Støtte til å dekke kostnader til hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen

Du kan få stønad om du er arbeidssøker, arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen er at du har varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Du kan få støtte til å dekke hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen din og som er nødvendig for at du skal få utført arbeidet ditt. Du kan også få dekket kostnader til ombygging av maskiner for at du skal kunne nyttiggjøre deg av utstyret.

Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen kan gi råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplasser. De bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. I tillegg har de et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke.

Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Denne avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og NAV. Avtalen skal bidra til at personer med behov for bistand fra NAV skal få eller beholde en jobb, samtidig som den støtter arbeidsgivere som inkluderer de som har nedsatt arbeidsevne. Avtalen sikrer deg og arbeidsgiver regelmessig oppfølging, en fast kontaktperson i NAV, rask saksbehandling, samordnet bistand fra NAV og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.

Andre løsninger

Blinde eller svaksynte kan få lese- og sekretærhjelp og døve eller hørselshemmede kan ha rett til tolkehjelp for å utføre arbeidet og personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser eller behov for ledsager på grunn av sterkt nedsatt syn, kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet. I tillegg kan personer med varige forflytningsvansker som ikke kan benytte seg av kollektivtransport til og fra arbeidsstedet få støtte til arbeids- og utdanningsreiser.