To figurer leser i en bok. Grafikk.

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Espen Willersrud

Denne rapporten handler om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Rapporten er basert på tidligere undersøkelser og forskning på feltet, innhentet statistikk fra NAV og en spørreundersøkelse blant ansatte i NAV som kjenner til utdanning som arbeidsmarkedstiltak.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

 

Viktige funn:

  • Bruk av utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet.
  • Det er store variasjoner i hvor mye tiltaket er brukt over tid og mellom fylker.
  • Nærmere 40 prosent av de NAV-ansatte har svart er uenig i at regelverket er klart og tydelig.
  • Mange ansatte trekker frem at man med det nye regelverket av 1. oktober 2016 ikke kan skreddersy like individuelt som før.
  • Flere er bekymret for at tidsbegrensingen i tiltaksperioden kan føre til at flere unge skal bli unødvendig uføretrygdede.
  • Noen av de ansatte mener at grunnen til at tiltaket blir brukt i begrenset grad på landsbasis, er at mange ansatte ikke kjenner godt nok til tiltaket, at det har vært usikkerhet knyttet til hvordan tiltaket kan brukes, eller at regelverket har blitt oppfattet som komplisert.
  • Andre mener at fokuset på «raskeste vei til arbeid» har ført til at tiltaket blir lite brukt, mens noen mener at det blir lite brukt fordi man ikke har flere brukere som er klare for utdanning.
  • En annen forklaring er at bevilgningene til tiltaket har variert over tid og at dette har vært med på å skape usikkerhet rundt tiltaket.