Prosjektlogo: Hva er en funksjonsnedsettelse?

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Hva er en funksjonsnedsettelse?

Hvilke ord eller begreper er greit å bruke?

Hvordan er det å være ung med en funksjonsnedsettelse?

Språket vårt forandrer seg hele tiden og det er mange ulike begreper i omløp som går på funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Hvilke ord eller begreper er greit å bruke?

For noen spiller det ikke en stor rolle hvilke betegnelser som brukes når man snakker om en funksjonsnedsettelse. Dersom noen har preferanser for hvilke begrep som skal brukes om dem selv bør dette respekteres. Det kan være et godt utgangspunkt å spørre hva hen foretrekker eller å bruke de samme betegnelsene som den enkelte gjør.

Noen kan være redde for å «tråkke feil» eller bruke feil begreper når de snakker om funksjonsnedsettelser. Dette kan henge sammen med at mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til at noen har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.  Det er viktig at dette ikke hindrer folk i å ta kontakt fordi det kan oppleves verre å bli oversett eller unngått.

Unge funksjonshemmede bruker følgende begreper:

Om begrepene vi bruker

Funksjonshemning oppstår når det er et gap mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Funksjonshemning er ikke en individuell egenskap, men et forhold eller en situasjon som kan oppstå i individets møte med samfunnet/de fysiske omgivelsene.

En funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Begrepet funksjonsnedsettelse er synonymt med nedsatt funksjonsevne eller redusert funksjonsevne.

Funksjonshemmende forhold viser til at utformingen av samfunnet/de fysiske omgivelsene er slik at det er vanskelig for enkeltpersoner å ta seg frem på egen hånd og å etablere eller opprettholde et selvstendig liv og en sosial tilværelse. Hvis en bygning bare har trappetrinn og ikke rampe i inngangspartiet, er det et funksjonshemmende forhold. Tunge dører kan også utgjøre funksjonshemmende forhold.

Definisjonene er hentet fra Bufdir.no.

Funksjonsvariasjon

Begrepet funksjonsvariasjon kan brukes for å beskrive «den fysiske, psykiske eller kognitive variasjonen som finnes hos alle mennesker, uten å vurdere den som nedsatt, fullkommen, frisk eller syk». Funksjonsvariasjon er med andre ord noe alle mennesker har. Begrepet skiller seg dermed fra funksjonsnedsettelse, som beskriver en bestemt gruppe av mennesker.

Funksjonsvariasjon er ikke et synonym til funksjonsnedsettelse, men det er et begrep som kan tydeliggjøre at det er normene i samfunnet som er problemet og ikke selve funksjonsnedsettelsen.

Å ha en normbrytende funksjonsvariasjon innebærer å ha en funksjonsvariasjon som bryter med samfunnets rådende funksjonsnormer. Unge funksjonshemmede jobber for personer med normbrytende funksjonsvariasjoner.

Hentet fra https://fmso.no/funksjonsnedsettelser/hva-er-funksjonsnedsettelse/

En funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan være alt fra alvorlig sykdom til plager man lever gode liv med. De kan være synlige, usynlige, medfødte eller ervervede. Noen har diagnoser som er kjente og hvor det finnes gode tilretteleggingsmuligheter. Andre kan ha sjeldne diagnoser og det kan være utfordringer med å få gode behandlingstilbud eller med å bli trodd.

Når man hører ordet funksjonsnedsettelse kan det være lett å glemme at det også inkluderer de som har usynlige funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Funksjonsnedsettelser er ikke alltid synlige, og dette er det viktig å huske på! Mange av oss har en eller annen form for kronisk plage som vi må tilrettelegge hverdagen etter for å kunne bidra og delta på en likestilt måte i samfunnslivet. Funksjonsnedsettelser og sykdommer vil arte seg og oppleves ulikt, så det kan hende at dine forestillinger ikke stemmer. De med usynlige diagnoser kan ha større tilretteleggingsbehov enn du tror, mens de med synlige diagnoser ikke alltid har like mye hjelpebehov som du skulle tro.

Personer med funksjonsnedsettelser er en mangfoldig gruppe hvor det er store variasjoner, og de er heller ikke en liten minoritet. Vi regner med at én av fem i Norge vil oppleve å ha en funksjonsnedsettelse i løpet av livet.

Eksempler på diagnoser

 • Astma og allergi
 • Kreft
 • Epilepsi
 • Angst
 • Cerebral Parese
 • ADHD
 • Psoriasis
 • Diabetes
 • Muskelsykdom
 • Hjertesykdom
 • Revmatiske sykdommer