Prosjektlogo: 11. Undervisning

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

11. Undervisning

Det er viktig å få kunnskap om holdninger og fordommer inn i undervisningen så unge funksjonshemmede kan bli inkludert ordentlig.

En god inngangsport for å jobbe med holdningsendring og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser er å få kunnskap om dette inn i undervisningen.  Mange av utfordringene ungdom med funksjonsnedsettelser møter handler nemlig om normer og forventninger i samfunnet, ikke nødvendigvis om selve diagnosen. Alle elever bør ha kunnskap om funksjonsmangfoldet i samfunnet, ikke bare de som har en funksjonsnedsettelse selv.

Når det skal jobbes med og undervises i tematikk knyttet til mangfold, demokrati, menneskerettigheter, fordommer, normer, gruppefiendtlighet og diskriminering er det relevant og aktuelt å snakke om personer med funksjonsnedsettelser sin situasjon. Når det undervises om problematikk knyttet til diskriminering av minoriteter bør også kunnskap om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser inkluderes. Alle diskrimineringsgrunnlagene er viktige, ingen burde bli glemt.

Opplæringen i skolen skal være forankret i menneskerettighetene og elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene slik at elevene får en forståelse for egne rettigheter og opplever at skolen respekterer og oppfyller disse rettighetene. Her er FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs barnekonvensjon relevante for elevene å lære om. Funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom burde også inkluderes i seksualundervisning slik at undervisningen er relevant for alle elevene.

Vi har laget noen øvelser som kan brukes i undervisning for å jobbe med problematikk knyttet til eksempelvis fordommer, hatprat og funksjonsnedsettelser. Disse øvelsene ligger under «Materiell».

Relevans til læreplanverket

Problematikken og tematikken som er presentert i dette verktøyet er relevant for undervisning i eksempelvis samfunnsfag/samfunnskunnskap, KRLE/Religion og etikk og historie.

Relevans til Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

1.1 Menneskeverdet
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
1.6 Demokrati og medvirkning
2.1 Sosial læring og utvikling.

Det vil også være relevant og jobbe med tematikken i de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan kan du inkludere kunnskap og tematikk knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i undervisningen?

 

Ressurser som kan brukes i undervisning:

I tillegg til øvelsene vi har laget som kan brukes i undervisning, som du finner under «Materiell», har vi laget en liste over andre ressurser som kan være nyttige å bruke i undervisningen. Du kan leste dem ned i Word eller PDF format under.