Prosjektlogo: 1. Rett til et trygt og godt skolemiljø

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

1. Rett til et trygt og godt skolemiljø

Her kan du lære mer om hvor viktig skolen er for den enkelte og hvordan man skaper et inkluderende skolemiljø for alle.

Opplevelsen av å ikke ha et trygt og inkluderende skolemiljø, slik som å oppleve mobbing, utestengelse, krenkelser og hatprat kan påvirke skoleprestasjoner og den psykiske helsen til eleven negativt. Unge funksjonshemmedes rapport viser at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har opplevd dette.

Å ha et trygt og godt skolemiljø handler om mer enn fravær av krenkelser. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring etter Opplæringsloven kapittel 9 A. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering, hatprat og trakassering. Lærere har en aktivitetsplikt som innebærer å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også en skjerpet aktivitetsplikt overfor sårbare elever. Skolen har også et ansvar for å informere elever og foresatte om hvilke rettigheter de har, blant annet at de har rett til å melde saker til fylkesmannen hvis en elev ikke har et trygt skolemiljø.

Formålsparagrafen og overordnet del av læreplanen gir viktige føringer for hvordan et trygt og godt skolemiljø skal være. FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne(CRPD) slår også fast at personer med funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre. Herunder retten til å være en del av et inkluderende utdanningssystem. Dette stemmer også overens med FNs Barnekonvensjon og Likestillings- og diskrimineringsloven.

Relevant lovverk og planer:

Video ressurs

Marianne Knudsen i Norges Handikapforbunds Ungdom gir en klar beskjed som del av kampanjen En skole for alle #jeggodtarikke. Trykk på skjermbilde under for å se hele videoen på YouTube.

En kvinne i rullestol med skjellsord skrevet på skjermen ved siden av henne

En kvinne i rullestol med skjellsord skrevet på skjermen ved siden av henne. Trykk på bilde for å se video.