Prosjektlogo: Refleksjonsspørsmål

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

Refleksjonsspørsmål

Her er alle refleksjonsspørsmålene fra verktøyet Kronisk inkludering samlet på ett sted.

Hvordan er det å være ung med en funksjonsnedsettelse?

 • Hva kjennetegner ungdomstiden?
 • Og hva kjennetegner ungdomstid for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?
 • Hvordan tror du livet ditt ville blitt dersom du våknet opp en dag og plutselig hadde en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse?

Hvordan håndtere normer og holdninger for personer med funksjonsnedsettelser?

 • Hva er egentlig «normalt»? Hvorfor oppfattes noen som «annerledes»?
 • Hvordan kan normer ekskludere mennesker med funksjonsnedsettelser?
 • Hvordan kan du ivareta elever som bryter med funksjonsnormen?

Kritisk tenkning

 • Hvordan kan du legge til rette for holdningsarbeid og diskusjoner om normer og fordommer i klassen?
 • Hvordan kan du legge til rette for at elever er aksepterende, inkluderende og tenker kritisk?
 • På hvilken måte kan kunnskap bidra til å legitimere makt og privilegier?

Identitetsbasert mobbing

 • Hvilke likheter/ulikheter har diskriminering av skeive eller etniske minoriteter med diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?
 • Hvordan kan du bidra til at elever utvikler holdninger som fremmer likestilling mellom alle grupper i samfunnet?
 • Kan du komme på noen eksempler hvor elever på din skole har blitt utsatt for mobbing eller andre ubehagelige opplevelser på grunn av en funksjonsnedsettelse?

Språkbruk og hatprat

 • Hvordan er språkbruken på din skole? Hvordan snakker elevene/ansatte sammen? Hvor bevisste er dere på språkbruk på din skole?
 • Kan du komme på noen andre eksempler på hvordan språket påvirker holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser?
 • Hvordan kan du jobbe for at kolleger og elever får en bevisstgjøring rundt hatprat, språkets makt og virkningene av det?
 • Kreves det ulike tiltak for å få bukt med mobbing og hatprat?

Se hele eleven

 • Hvordan kan du få elevene til å forstå andres perspektiv og respektere hverandre? Hvordan kan du få elevene til å reflektere over hvordan de kan forhindre at menneskeverdet krenkes?
 • Hvordan kan du skape gode relasjoner mellom elevene slik at de føler seg trygge på hverandre?
 • Hva kan du gjøre for å skape et skolemiljø som verdsetter og respekterer mangfold?

Dialog og åpenhet

 • Hvordan kan du skape et klassemiljø med rom for åpenhet og kommunikasjon?
 • Hvordan kan du jobbe for å minimere usikkerhet knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom blant elevene og ansatte?
 • Hvordan kan du ivareta elever sin rett til medvirkning i skolehverdagen?
 • Hvordan kan du etablere dialog og godt samarbeid med foresatte og eleven det gjelder?

Ta det på alvor

 • Når har dere mulighet til å diskutere tematikk knyttet til mobbing og hatprat, og øke kompetanse blant dine kolleger?
 • Mange skoler har fokus på rasisme som en del av arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Har dere et slikt systematisk fokus på elever med funksjonsnedsettelser?
 • Hva slags kompetanse og kunnskap trenger du får å kunne håndterer gruppebaserte fordommer mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?
 • Hva kan du gjøre for få elever til å føle at de blir tatt på alvor?

Samarbeid og helhetlig arbeid med skolemiljø

 • Hvordan organiseres aktiviteter og inndelinger i klasser på din skole?
 • Kan du tenke deg noen strukturer og systemer som kan bidra til et utrygt miljø på din skole?
 • Hva gjør dere når det er elever som faller utenfor eller blir utestengt fra det sosiale?
 • Hvilke aktører kan det være aktuelt for dere å samarbeide med for å jobbe med et inkluderende skolemiljø? Hvordan kan et slikt samarbeid se ut?

Tilrettelegging

 • Hva er det egentlig å ha «spesielle behov»? Hva er et «vanlig behov»?
 • Hva trenger dere for å kunne tilrettelegge på en god måte?
 • Er skolen deres tilgjengelig og universelt utformet? Hva er konsekvensene av å ikke ha et universelt utformet skolemiljø?

Undervisning

 • Hvordan kan du inkludere kunnskap og tematikk knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i undervisningen?