Prosjektlogo: 10. Tilrettelegging

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

10. Tilrettelegging

Unge med funksjonsnedsettelser ønsker å delta akkurat som all ungdom! Skolen skal tilrettelegge når det er behov for det.

Flere unge med funksjonsnedsettelser opplever at skolen ikke har kunnskap og kompetanse om funksjonsnedsettelser, inkludering og tilrettelegging. Dette er nødvendig for å få til inkludering av alle elever og gjør at elevene kan bruke tiden og energien sin på å lære, utvikle seg og være med venner. Unge med funksjonsnedsettelser ønsker å delta akkurat som all ungdom!

Tilrettelegging som er gjort på en god måte er forebyggende for krenkelser, mobbing og diskriminering, fordi det er med på å skape et inkluderende og sosialt skolemiljø hvor alle kan delta.  Unge med funksjonsnedsettelser ønsker å kunne delta på samme aktiviteter som alle andre elever, men mange opplever å bli tatt ut av ordinær undervisning. Dette kan gjøre det vanskelig å ta del i fellesskapet og det sosiale miljøet på skolen, og man ender opp i utenforskap. Elevene legger ofte merke til at noen tas ut av klassen eller ikke er der, og det kan påvirke hvordan de oppfatter medelever.

Hver gang jeg ble tatt ut av timene skjønte jeg med en gang at jeg er jo helt annerledes, hva ellers. Det var ingen andre som ble det. Jeg hadde lyst til å bli en del av klassen, men det ble jeg ikke.

– Mann, døv, 21 år

Tilrettelegging vil være essensielt for flere elever som har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom for å kunne delta. Tilrettelegging og bruk av hjelpemidler kan medføre at en elev ses på som «annerledes/spesiell» og kan skape avstand mellom elevene. Derfor er det viktig at skolen håndterer tilretteleggingen på en god og inkluderende måte. Funksjonsnedsettelser kan bli veldig synlige ved tilrettelegging hvis man for eksempel lager et stort nummer ut av det eller setter i gang store endringer som ikke er nødvendig. Noen funksjonsnedsettelser kan bli mindre «synlige» ved god tilrettelegging. Enkelte unge ønsker ikke å skille seg ut fordi de «vil være mest mulig normal», noe som kan føre til at de ikke forteller hvilke tilretteleggingsbehov de har. Dette kan resultere i at eleven anstrenger seg mer enn nødvendig på skolen og sliter seg ut.

Gi elevene med funksjonsnedsettelser det de trenger, men det bør ikke være så åpenlyst og synlig. Det kan bare være en tålmodig lærer.

– Kvinne, Cerebral Parese, 35 år

God tilrettelegging krever god kompetanse om ulike funksjonsnedsettelser og tilretteleggingsbehov, men det er ikke realistisk å forvente at alle som jobber i skolen har full oversikt over alle former for tilrettelegging. Velmente tiltak kan bomme fullstendig, derfor er medvirkning og kommunikasjon med eleven det gjelder viktig. Lytt til elevenes ønsker eller spør hva de trenger, de vet selv hvor skoen trykker. De med usynlige diagnoser kan ha ønske om å «bli sett» og kan ha større tilretteleggingsbehov enn vi tror. De med synlige diagnoser har ikke alltid like mye tilretteleggingsbehov som vi tror, og mange ønsker primært at omgivelsene skal legges til rette slik at de kan opptre mest mulig selvstendig. Tilrettelegging trenger ikke å være omfattende eller vanskelig å få til. Det kan være så enkelt som at man kanskje trenger å flytte på noen bord eller stoler eller gi en elev litt ekstra pauser.

Ved å inkludere så mange som mulig i ordinære løsninger vil det være med på å skape et inkluderende miljø som tar hensyn til mangfoldet av elevene. Det et gunstig å først tenke universelt, og deretter individuelt hvis de ordinære løsningene ikke fungerer. Universell utforming gjør at alle kan delta sosialt på en likestilt måte, uavhengig av om man har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Med universell utforming menes «utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming[1] . Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle!

[1] Artikkel 2. Definisjoner i FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

På barneskolen var jeg heldig og fikk alt av tilpasset undervisning etter at de andre elevene var ferdige på skolen. Jeg ble ikke tatt ut av undervisningen, og det merket jeg veldig. Jeg hadde en ekstra lærer som sørget for at undervisningen var tilpasset til meg. Det var ikke tilpasset til noe enklere, det var bare tilpasset å være synshemmet. Så det syns jeg var fint.

– Kvinne, blind, 30 år

Vi har de siste årene jobbet for å få med de som ligger i grenseland til spesialundervisning, eller tilpasset opplæringen slik at elevene i større grad kan få opplæringen sin i ordinær klasse med styrking av ekstra lærer eller miljøarbeider. Det ser vi en veldig positiv effekt av. De scorer bedre og gir bedre tilbakemeldinger på trivsel.

– Rektor videregående skole, mann

Vi anbefaler også:

Hva kan du som ansatt gjøre?

  • Sett deg inn i hvilke tilretteleggingsbehov elevene dine har – brukerorganisasjoner kan også ha mye nyttig informasjon hvis det er noe du lurer på.
  • Spør eleven det gjelder om du lurer på noe knyttet til tilretteleggingsbehov, funksjonsnedsettelsen eller diagnosen – det er bedre å spørre enn å anta!
  • Spør før du tilbyr noen hjelp. Det kan være ubehagelig hvis noen uanmeldt flytter på stolen du sitter i, eller geleider deg av gårde uten at du er forberedt.
  • Ikke anta at en elev ikke kan være med på en aktivitet. Spør, og la eleven selv avgjøre hva hen har behov for, klarer eller ønsker. Tilrettelegg for deltakelse, men ikke tenk at du må senke dine forventninger til eleven.
  • Prøv å finne universelle løsninger i stedet for individuelle eller spesialtiltak som kan virke stigmatiserende. Tenk på individuell tilrettelegging som et supplement til universell utforming, og ikke som en erstatning.
  • Inkluder elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i det ordinære klassemiljøet på lik linje med andre elever.

Refleksjonsspørsmål

  • Hva er det egentlig å ha «spesielle behov»? Hva er et «vanlig behov»?
  • Hva trenger dere for å kunne tilrettelegge på en god måte?
  • Er skolen deres tilgjengelig og universelt utformet? Hva er konsekvensene av å ikke ha et universelt utformet skolemiljø?