Prosjektlogo: 2. Hvordan håndtere normer og holdninger til personer med funksjonsnedsettelser?

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

2. Hvordan håndtere normer og holdninger til personer med funksjonsnedsettelser?

Her deler vi informasjon om normer og holdninger til personer med funksjonsnedsettelser.

Det finnes mange normer, og vi møter de hver eneste dag på ulike steder og i forskjellige situasjoner. En norm kan ses på som en regel for hvordan vi skal oppføre oss, og påvirker derfor hvilke valg vi tar. Normer sier noe om hvilke forventninger samfunnet og andre har til oss, og mange normer er nødvendig for å samhandle og fungere i samfunnet, for eksempel at man står i kø og venter på sin tur eller sier takk når man får en presang.  Andre normer kan gi de som bryter dem en opplevelse av utenforskap.

Funksjonsnormen: antakelsen om at kroppen må fungere på en gitt måte for at man skal kunne delta i samfunnet og leve et godt liv.

Normer blir ofte veldig synlige når de brytes. Det er mange som bryter med normen for kropp, for eksempel personer med funksjonsnedsettelser. Ved å bryte med forventninger knyttet til funksjonsnormen kan for eksempel andre se på deg som «annerledes» og «unormal». I denne sammenhengen kan funksjonsnedsettelser føre til at man blir møtt med negative sanksjoner, ved at man for eksempel blir utestengt, mobbet, diskriminert eller opplever hatprat.

Vi møter ofte forventninger eller antagelser som ikke stemmer eller som vi ikke kan eller ønsker å leve opp til. Dette kan føre til at vi blir korrigert av andre, eller korrigerer oss selv. Dette kan være slitsomt og føre til stress i ulike sosiale settinger.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva er egentlig «normalt»? Hvorfor oppfattes noen som «annerledes»?
  • Hvordan kan normer ekskludere mennesker med funksjonsnedsettelser?
  • Hvordan kan du ivareta elever som bryter med funksjonsnormen?

Holdninger og fordommer

Holdninger påvirker våre handlinger og kan være basert på opplevelser, erfaringer eller kunnskap. Det er imidlertid ikke uvanlig å overta holdninger fra foreldre, venner og andre man identifiserer seg med. Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Verdier som likestilling og likeverd skal ivaretas gjennom å fremme kunnskap og holdninger som sikrer dette. Mange personer med funksjonsnedsettelser møter fordommer på grunn av at de har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. En fordom er en generalisering som inneholder en vurdering som vanligvis er negative om andre mennesker eller sosiale grupper, og kommer ofte av uvitenhet og lite kunnskap. Fordommer kan komme til uttrykk på mange måter.

Unge med funksjonsnedsettelser møter ofte barrierer på skolen, fordommer er en av dem. Eksempelvis opplever flere elever med funksjonsnedsettelser ofte at de blir sett på som dumme og svake. Slike fordommer kan resultere i lave forventninger til personer med funksjonsnedsettelser. Personer med funksjonsnedsettelser blir ofte sett på i et omsorgsperspektiv som syke og hjelpetrengende, og ikke i et rettighetsperspektiv som mennesker som begrenses på grunn av barrierer som diskriminering og mangel på likestilling og tilrettelegging.

Her er noen eksempler på fordommer og holdninger til personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom:

Liste over holdninger og fordommer som funksjonshemmede møter

 

Generaliseringer og stereotypier av grupper som bygger på slike fordommer stemmer veldig ofte ikke, men brukes ofte til å rettferdiggjøre mobbing, diskriminering, hatprat og verre ting når de blir allment akseptert.

Jeg gruet meg veldig til videregående fordi lærere pleide alltid å fortelle meg at: «Du klarer deg så vidt på ungdomsskolen, så på videregående kommer du til å stryke i alle fag. Jeg ser ikke en fremtid for deg eller at du kommer til å få deg en jobb. Jeg vet ikke helt hvordan du skal klare deg.

– Kvinne, nedsatt bevegelsesevne, 18 år

Vi anbefaler også:      

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke fordommer har du selv om ulike grupper i samfunnet?
  • Hva slags holdninger og fordommer eksisterer på deres skole? Blant elever og ansatte.
  • Kan du gjenkjenne noen av fordommene som er listet over i boksen på din skole? Kan du komme på noen andre eksempler på fordommer personer med funksjonsnedsettelser kan møte på?