Prosjektlogo: 9. Samarbeid og helhetlig arbeid med skolemiljø

Et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne i skolen

9. Samarbeid og helhetlig arbeid med skolemiljø

Skolen skal sørge for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Få tips til dette her!

Skolen skal sørge for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Flere elever med funksjonsnedsettelser opplever å bli utestengt. Alle kan oppleve å skille seg ut og føle seg annerledes, derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes. Arbeidet med å legge til rette for mangfold og inkludere den enkelte krever helhetlig tankegang.  Elevene må lære å ta vare på hverandre, men det er voksne sitt ansvar å sørge for et trygt skolemiljø slik at elevene blir kjent med hverandre og utvikler vennskap.

Jeg fikk en assistent som fotfulgte meg hele tiden og som på en måte ville at jeg skulle henge med de andre funksjonshemmede, noe jeg syns var feil. Jeg ble venn med folk fordi de var venn med meg, ikke fordi de var funksjonshemmet eller ikke funksjonshemmet.

– Kvinne, blind, 30 år

Kontaktlæreren min sa ofte til meg at det var meg det var noe galt med, og at jeg måtte oppføre meg hvis folk skulle gidde å være med meg.

– Kvinne, blind, 30 år

For å skape et inkluderende miljø er det vel så viktig å se på strukturene som gir grobunn for eller tillater negative handlinger, som på enkeltpersoner. Oppfatninger om at det er eleven(individet) det er noe galt med hindrer skolen i å rette blikket mot strukturelle problemer i skolemiljøet. Det er forskjell på elever som har utfordringer og elever som er i utfordrende situasjoner. Det vil ofte være en for enkel løsning å kun rette tiltak mot de som blir mobbet eller mobber. Det vil også være nødvendig med tiltak som retter seg mot kulturen og strukturelle forhold i skolemiljøet.

Vi har dreid fokuset mer og mer bort fra å tenke at det er enkeltelever som utøver krenkelser, og over til å tenke at det er et miljø som skaper negative forventninger og negativ gruppedynamikk, og som dermed skaper negativ adferd […] Ofte ligger forklaringen på mobbing i gruppedynamikken eller i utrygge sosiale forhold, og det vi har sett.

– Rektor ungdomsskole, mann

For å skape et inkluderende skolemiljø er det viktig å bryte ned barrierer og fordommer elever med funksjonsnedsettelser møter på skolen. Dette må jobbes med på flere nivåer slik at det blir et helhetlig arbeid, og samarbeid er viktig her. Eksempelvis vil samarbeid mellom elever og deres foresatte, rektor, skoleeier, lærere, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, Statped, helsesøster og andre ansatte være nødvendig for å skape et trygt skolemiljø. Det kan også være fint å samarbeide med og hente inn kompetanse fra eksterne organisasjoner og instanser. Eksempler kan være politi, ROSA kompetanse, MOT, Læringsmiljøsenteret, Dembra eller Stopp hatprat. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om man henter inn andre aktører for å heve kunnskap og kompetanse, vil det også kreves kontinuerlig arbeid med dette i ettertid.

Vi anbefaler også:

Hva kan du som ansatt gjøre?

  • Rett blikket mot skolemiljø, systemene og strukturene slik at ikke alt fokus blir på individer.
  • Jobbe helhetlig med skolemiljø, og husk at det er viktig å sette fokus når en gruppe blir utelatt og ikke føler seg hverken hørt eller sett.
  • Jobb med fordommer, holdninger og normer knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom på alle nivå. I klasserommet, skolegården, blant kolleger, ledelsen, skoleeier og foreldre.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan organiseres aktiviteter og inndelinger i klasser på din skole?
  • Kan du tenke deg noen strukturer og systemer som kan bidra til et utrygt miljø på din skole?
  • Hva gjør dere når det er elever som faller utenfor eller blir utestengt fra det sosiale?
  • Hvilke aktører kan det være aktuelt for dere å samarbeide med for å jobbe med et inkluderende skolemiljø? Hvordan kan et slikt samarbeid se ut?