Prosjektlogo: Hvorfor er likepersonsarbeid viktig?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hvorfor er likepersonsarbeid viktig?

Likepersonsarbeid kan spille en viktig rolle i å vise hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Publisert 15. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Det finnes ingen fasit for hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Alle mennesker er ulike, og har sine individuelle opplevelser.

Noen trenger støtte og veiledning for å håndtere små og store spørsmål i livet med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan møte barrierer for å delta fullt i samfunnet, for eksempel i utdanning, arbeidsliv eller fritidsaktiviteter.

Støtte i å bli selvstendig

Likepersonsarbeid kan spille en viktig rolle i å vise hvilke muligheter og løsninger som finnes, og gi medlemmet støtte i å håndtere barrierer. En likeperson kan hjelpe en å løfte blikket og se løsninger. For ungdom kan dette være verdifulle bidrag i overgangen til å bli en selvstendig voksen.

Noen mennesker med funksjonsnedsettelser opplever å bli umyndiggjort av omgivelsene sine. En del som har synlige funksjonsnedsettelser opplever å bli møtt først og fremst som diagnosen, og ikke hele personen.

Personer som har usynlige funksjonsnedsettelser kan oppleve å bli mistrodd eller mistenkeliggjort. Barn og unge med funksjonsnedsettelser kan også oppleve foreldre som i beste mening ønsker å ordne og fikse på vegne av barna sine.

I likepersonsarbeid kan en møte andre som har lignende erfaringer som en selv.

Åpner for nye fellesskap

Likepersonsarbeid åpner for nye fellesskap med andre som har samme diagnose som en selv.

Dette gir mulighet til å snakke om spørsmål som kanskje ikke andre forstår, å møte andre som har lignende erfaringer som en selv, og bli kjent med ulike løsninger og veivalg.

Skaper trygge og uformelle rom

En fordel ved likepersonsarbeid er at en kan få veiledning fra en person som ikke står i en maktrelasjon til en selv, og som ikke er i en profesjonell rolle. Dette kan skape et trygt og uformelt rom for samtalen eller aktiviteten, som skiller likepersonsarbeid fra det profesjonelle hjelpeapparatet.

Selv om fagfolk både kan og ønsker å bidra med mye, så kan de ikke fylle rollen en likeperson har. En likeperson er en som har meldt seg til å jobbe frivillig for sin organisasjon for å bidra med sine erfaringer. En likeperson mottar ikke penger for arbeidet, og de er ikke i posisjon til å ta avgjørelser som påvirker mottaker av tilbudet.

Det er viktig at det uformelle og frivillige ved likepersonsarbeid ivaretas.

Ser løsninger og muligheter

Likepersonsarbeid skaper rom for problemløsning som kan være vanskelig å skape alene. En likeperson skal ha et positivt og løsningsorientert fokus, men også gi rom for medlemmets frustrasjon, og medlemmet skal oppleve å bli forstått og tatt på alvor.

Likepersonssamtalen er en aktiv utveksling av erfaringer på godt og vondt, som lar en undersøke sine egne tanker og handlinger. På den måten kan mottakeren få bedre forståelse av og kunnskap om egen diagnose, og vil se nye løsninger og muligheter.