Prosjektlogo: Hva er likepersonsarbeid?

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Hva er likepersonsarbeid?

I en ungdomsorganisasjon vil det være viktig å ta utgangspunkt i tema som ungdom er opptatt av, og aktiviteter som appellerer til ungdom.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Likepersonsarbeid har forskjellige former og formål. Det er organisasjonene og deres medlemmer som utformer tilbudet, utifra medlemmenes behov og ønsker.

Det er ikke lett å kort og konsist oppsummere likepersonsarbeid, og det finnes ikke én fasit.

I heftet Å være i samme båt definerer Bufdir likepersonsarbeid slik:

«En samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller noenlunde i den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.»

For noen vil samtalen og det mellommenneskelige møtet være det viktigste.

– Bufdir

Samhandlingen skal være til støtte

Samhandling og utveksling står i sentrum. Samhandlingen skal fungere som hjelp, støtte eller veiledning, og skiller seg derfor fra en tilfeldig samtale mellom medlemmer.

Samhandlingen er organisert, ulønnet og utføres av ikke-profesjonelle. Likepersonsarbeid kan ta form av samtaler mellom to personer i møter eller over telefon, men kan også finne sted i samtalegrupper eller gruppebaserte aktivitetstilbud.

Likepersonen vet hvor skoen trykker

For noen vil samtalen og det mellommenneskelige møtet være det viktigste. Å møte noen som har gått veien før en kan ha stor betydning for personen som oppsøker likepersonen.

En kan føle at en kan snakke naturlig sammen uten å måtte forklare for mye, eller begynne på nytt hver gang. Her er det en som forstår på en helt unik måte hvilke spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp.

En figur holder en boks med sukker. Figuren symboliserer en person med diabetes. Grafikk.

Tips og råd om praktiske problemer

Likepersonsarbeid kan også ha en mer praktisk funksjon, hvor likepersonen bistår medlemmet med informasjon. Dette kan være informasjon om funksjonsnedsettelsen eller diagnosen, eller det kan være et praktisk problem som må løses.

Mange trenger tips og råd om hvordan de kan løse hverdagen med en funksjonsnedsettelse og det kan oppleves trygt og tillitsvekkende å få veiledning av en som er i samme situasjon som en selv.

Henvendelser om praktiske problemstillinger kan også bidra til å åpne opp rom for bredere likepersonskontakt. Mange kvier seg for å kontakte organisasjonens likepersoner for personlig samtale, og ofte kan en praktisk henvendelse være det første steget på veien.

Råd om rettigheter

En annen funksjon likepersoner kan ha er å gi råd om rettigheter, byråkrati og hjelpeapparatet. Større organisasjoner har gjerne egne ansatte som har denne rollen, men for mindre organisasjoner kan likepersonene fylle en slik funksjon.

Samtidig er det viktig å huske at en likeperson ikke er en juridisk eller faglig rådgiver. Om organisasjonen vil bruke likepersonene i en rådgiverfunksjon, så er det viktig å informere om at de ikke vil kunne gi råd rundt spesifikke juridiske eller faglige problemstillinger.

Da kan man i stedet informere om hvor medlemmet kan henvende seg for å få bistand til å løse sitt problem eller få sitt spørsmål besvart av en som har riktig kompetanse.

Det er ikke tette skott mellom de ulike funksjonene likepersonsarbeid kan ha. Her er overgangene flytende og mulighetene store!

Likepersonstilbudet må passe med medlemmenes behov

Tilbudet formes både av hvilke ønsker medlemmene har og hvilke muligheter organisasjonen har til å realisere disse.

For en ungdomsorganisasjon med en svært ung medlemsmasse kan det være utfordrende å finne likepersoner som har et tilstrekkelig bearbeidet forhold til egen diagnose. Man kan allikevel se på mulighetene til å bruke disse likepersonene til for eksempel gruppesamtaler om bestemte tema, eller til å lede sosiale aktiviteter. Her vil ikke fokuset være like personlig som under for eksempel et sykehusbesøk.

På samme måte kan det være utfordrende å opprette en rådgivningstjeneste da dette innebærer at likepersonene som driver denne har formell kompetanse utover å ha vært igjennom systemet selv.

Se på hvilke muligheter dere har i egen organisasjon, og jobb videre derfra!