Prosjektlogo: Individuelle tilbud

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Individuelle tilbud

Her finner dere informasjon og inspirasjon til individuelle likepersonstilbud.

Publisert 17. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Telefontjenester

Telefontjenester er en vanlig form for likepersonsarbeid, og gir rom for både en-til-en samtale og praktisk rådgivning. For små organisasjoner med en spredt medlemsmasse vil dette være effektivt og relativt lite ressurskrevende.

For brukeren gir det muligheten til å være anonym og kunne snakke uhindret med en person du trygt kan betro deg til, uten å måtte forholde deg til den personen igjen.

Samtidig vil ikke en telefonsamtale ha samme kvaliteter som en ansikt-til-ansikt samtale hvor alle sanseinntrykk kan brukes. Dette vil være mer krevende for likepersonen.

Hvilke fordeler og ulemper med telefontjeneste ser dere for deres organisasjon?

Besøkstjenester

Besøkstjenester er en form for oppsøkende virksomhet, og kan finne sted på for eksempel sykehus eller institusjon, eller hjemme hos brukeren. Her oppsøker organisasjonen en som man tror vil kunne trenge den hjelpen og støtten likepersonsarbeidet kan gi.

Om dette er aktuelt for deres organisasjon, er det viktig med et godt samarbeid med sykehuset eller institusjonen dere skal besøke.

Det er ulike måter å gjøre dette på. Enten så kan de kontakte dere når de tenker det er en pasient som kan være interessert, eller dere kan ha faste tidspunkter hvor likepersonene kommer til avdelingen.

Be gjerne om mulighet til å informere om likepersonsarbeidet på personalmøter, internopplæring og pasientopplæringskurs.

To figurere med ulike funksjonsnedsettelser står sammen. Grafikk.

Å være besøker kan være krevende for likepersonen. Man treffer mennesker i sårbare situasjoner, og dette kan være uforutsigbart.

Det er viktig at man tar godt vare på unge likepersoner som er besøkere. De bør kunne gå sammen med en mer erfaren besøker de første gangene, og gjerne ha en kontaktperson på avdelingen å henvende seg til om det skulle være noe de ønsker å spørre om.

En besøkstjeneste kan være av avgjørende betydning for den som mottar besøket. Det å se en som har klart seg godt, og som lever godt med diagnosen, kan gi oppmuntring og motivasjon.

Hvilke fordeler og ulemper med besøkstjeneste ser dere for deres organisasjon?

Ledsagertjeneste

Enkelte organisasjoner gir tilbud om ledsager i møter med NAV og helsetjenesten som en del av likepersonsarbeidet. For brukere kan det kjennes godt med støtte i det som ofte er ukjente og krevende møter med forvaltningen.

En likeperson kan hjelpe brukeren å forberede seg, og gi råd om hvilke ordninger som kan være aktuelle, eller hvilke spørsmål som kan være lure å stille eller tenke over på forhånd.

Mange opplever også at de blir tatt mer på alvor om de kommer sammen med noen.

To figurer med ulike funksjonsnedsettelser står sammen. Grafikk.

Her er det viktig at likepersonen kjenner sin rolle, og at rollen er avklart med bruker på forhånd. Det er brukeren sitt møte, og det er de som skal føre ordet. Likepersonen er tilstede som støtte, ikke som representant for brukerens sak.

Det er uenigheter rundt hvorvidt ledsagertjenester går inn under definisjonen likepersonsarbeid. Enkelte mener det er å bevege seg bort fra det en likepersonstjeneste skal være, og over i en profesjonell rolle. Andre mener en trenger begge deler i et helhetlig tilbud.

Å være ledsager stiller uansett en del tilleggskrav til likepersonens kunnskap om regelverk og rettigheter. Organisasjonene må vurdere dette nøye i utvelgelsen av aktuelle likepersoner, og tilby nødvendig veiledning.

Hvilke fordeler og ulemper med ledsagertjeneste ser dere for deres organisasjon?