En penn ligger på en notisblokk

Foto: https://photostockeditor.com

Utdanningspolitisk notat

Unge funksjonshemmede kjemper for en skole for alle. I dette notatet kan du lese hva vi mener må til for å skape et mer inkluderende utdanningssystem.

Skole og utdanning må stå øverst på politikernes prioriteringsliste. På sitt beste er utdanning veien til frihet. Det gir oss kunnskap og et grunnlag for å kunne heve en inntekt i fremtiden, og gjør det mulig å leve et mer selvstendig liv.

For ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for resten av befolkningen.

Dessverre er det mange funksjonshemmede og kronisk syke elever og studenter som faller fra i utdanningen, og møter utilgjengelige skolebygg, lave forventninger, manglende tilrettelegging, og ekskludering fra fellesundervisning. Dette får store konsekvenser for resten av livet.

I dette notatet legger Unge funksjonshemmede frem hva vi mener må til for at skoler, høyskoler og universiteter skal bli mer inkluderende og tilgjengelige.

Alle unge er en ressurs, og ønsker å bidra til samfunnet!

 

I notatet sier vi blant annet at:

 • Flere elever må bli inkludert i ordinær undervisning.
 • Alle elever må få den tilpassede opplæringen og tilretteleggingen de har behov for.
 • Spesialundervisning må gis av kvalifiserte lærere, ikke ufaglærte assistenter.
 • Alle landets grunn- og videregående skoler må være universelt utformet innen 2030.
 • Elever med funksjonsnedsettelser må få styrket sin reelle medvirkning i skolen.
 • Ansatte i skolen må få økt spesialpedagogisk kompetanse og kunnskap om funksjonshemmede elevers rettigheter.
 • Overganger mellom skolenivå og mellom utdanning og arbeid må bedres.
 • Skolene må bli bedre på å skape et inkluderende skolemiljø, og forebygge og stoppe mobbing mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Skolehelsetjenesten må styrkes og få flere ressurser.
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) må styrkes med flere ressurser.
 • Statpeds spesialpedagogiske spisskompetanse må bevares og gjøres mer tilgjengelig for elever som har behov for deres tjenester.
 • Universiteter og høyskoler må bli bedre på å systematisk bryte ned barrierer studenter med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter i høyere utdanning.