Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Om prosjektet og rapporten

Tidligere undersøkelser av universell utforming av grunnskoler viser sprikende tall, og indikerer at det er behov for flere undersøkelser om dagens tilstand. Hovedmålet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om dagens status for universell utforming av grunnskoler.

Det er gjennomført to spørreundersøkelser, en for ansatte på skolen og en for FAU representanter. Resultatene i rapporten baserer seg på svar fra 535 skoler og 190 FAU representanter. I tillegg har vi gjennomført fem skolebesøk hvor vi har intervjuet totalt ni informanter.

Rapporten ser på universell utforming i forbindelse med det fysiske miljøet og læringsmiljøet på skolen, samt skolelederes holdninger til dette arbeidet. Undersøkelsen ser på tilgjengelighet for personer med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hovedkonklusjoner

  • Skolene etterlyser mer kunnskap og kompetanse om universell utforming, både hos seg selv internt og hos andre aktører som kommunen. Kun 17 prosent av skolene oppgir at de har god kompetanse på universell utforming.

 

  • Det er 35 prosent av skolene som anser at de er universelt utformet, 55 prosent anser at de er tilgjengelige og 8 prosent anser at de ikke er tilgjengelige. Det er en betydelig forskjell mellom nye og eldre skolebygg.

 

  • 21 prosent av skolene har ikke kartlagt tilgjengeligheten på skolen. Det er bare 17 prosent av skolene som oppgir at de har en tiltaksplan, strategier eller retningslinjer for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser på skolen sin. 63 prosent av skolene har ikke slike planer, og 20 prosent vet ikke om de har slike planer.

 

  • 40 prosent av skolene oppgir at de opplever utfordringer med aktiviteter og undervisning på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. I tillegg er det barrierer i form av utfordringer med digitale løsninger og manglende tilgang på hjelpemidler og tilgjengelige læremidler.

 

  • 38 prosent av skolene mener at et mer tilgjengelig fysisk miljø vil øke kvaliteten på tilbudet de gir på skolen sin.

 

  • Ved å sammenligne FAU-undersøkelsen og skole-undersøkelsen ser vi at ansatte på skolen gir et mer positivt bilde av situasjonen på skolene, med tanke på universell utforming og tilgjengelighet, enn det FAU representantene gjør.

 

  • Prosessen med å få til universell utforming og bedre tilgjengelighet på skolen anses som langtekkelig og krevende. Ting tar tid i forvaltingen og kommunens økonomi setter begrensninger. Uten prioritering fra toppen blir veien for en universelt utformet grunnskole lang.

 

  • Fokuset på tilgjengelighet er generelt reaktivt og ikke proaktivt, ved at skolene setter i gang tiltak og prosesser når en elev med tilpasningsbehov skal begynne på skolen, eller det oppstår et behov, og ikke før. Fokuset ligger på enkeltindividet og individuelle tilpasninger, ikke på universelle løsninger som forebygger og dekker alle behov fra start.

 

  • Forståelsen av universell utforming er tradisjonell ved at det er stort fokus på fysiske barrierer og på personer med nedsatt bevegelse, syn eller hørsel. Usynlige funksjonsnedsettelser eller diagnoser blir fort glemt, det kan være vanskeligere å se og forstå hva en har behov for.

Last ned rapporten