Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Anbefalinger

Våre anbefalinger for hvordan å øke antall skoler som er universelt utformet i Norge

Unge funksjonshemmede anbefaler på overordnet plan følgende:

  1. Inkorporere CRPD i norsk lov for å synliggjøre og styrke rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser.
  2. Departementet må forplikte seg til, ogøremerke midler, for å gjennomføre veikart ​universelt utformet nærskole
  3. Departementet må sette tidsfrister for universell utforming av skolebygg, og kommunene må forpliktes til å følge tiltakene i veikart for skole.

Unge funksjonshemmede anbefaler at kommunene gjør følgende:

  1. Utvikle og ta i bruk hensiktsmessige kartleggingsverktøy, og få faglig kvalifiserte personer til å kartlegge status for grunnskolene og vurdere nødvendige tiltak.
  2. Utarbeide systematiske rutiner for å følge opp nybygg gjennom kvalitetssikring og kontroll, slik at nybygg tilfredsstiller alle krav til universell utforming.
  3. Utarbeide systematiske rutiner for kartlegging, vurdering av nødvendige tiltak og prosess for utbedring av tiltak ved oppgradering av eksisterende bygg.
  4. Oppdatere kunnskap om universell utforming og øke kompetanse i kommunene og på skolene, samt andre som er involvert i utvikling av skolebygg.
  5. Stille egne midler til rådighet og iverksette tiltak for kartlegging og utbedring av skolebygg.
  6. Evaluere prosessen med arbeidet og resultatet av universell utforming.
  7. Sikre medvirkning fra ​brukere og fagmiljøer i prosesser med kartlegging, utbedring av tiltak og evaluering. Eksempelvis kompetanse fra brukere, kommunens ergo- og fysioterapeuter og kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser.