#likestiltskole

Bilde av en kvinne som ser direkte i kameraet. Midt i bildet er en grafikk med teksten "Alle unge er en ressurs for samfunnet."

Universell utforming

Med universell utforming kan alle elever delta på like vilkår.

Alle elever har rett til å gå på en skole i sitt nærmiljø. Likevel har nesten 80% av norske skoler manglende tilgjengelighet for mange elever med funksjonsnedsettelser. Selv de skolene som er mulig å komme seg inn i, har ofte høye terskler, dårlig akustikk og inneklima, utdaterte IKT-løsninger, eller heiser som kun er tilgjengelig fra bakinngangen. Dette bidrar til stigmatisering og ekskludering.

Universell utforming innebærer at alle kan delta på lik linje i skolen, uavhengig av funksjonsnivå. Fordelen med universelle løsninger er at det nødvendig for noen og bra for alle. I tillegg blir det mindre behov for segregerende spesialløsninger. Universell utforming er derfor helt nødvendig for å oppnå en likestilt skole.

Det lønner seg også for samfunnet å gjennomføre universelle løsninger som passer for alle. At alle kan delta på like vilkår i skolen vil føre til redusert frafall i videregående, at flere kommer i arbeid og bedre psykisk og fysisk helse. En nylig utgitt rapport fra Oslo Economics bekrefter at universell utforming av grunnskoler vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dette kan du gjøre som ansatt i skolen:

  • Ta initiativ til å kartlegge status for universell utforming på skolen
  • Sett deg inn i hva universell utforming er, og hva slags tiltak som fins i kommunen
  • Prøv å finne universelle løsninger i stedet for spesialtiltak som kan virke stigmatiserende
  • Gi beskjed til politikere og beslutningstakere om det trengs ekstra bevilgninger til universell utforming

Unge funksjonshemmede mener at:

  • Alle landets grunn- og videregående skoler må være universelt utformet så snart som mulig, og senest innen 2030.
  • Lokale og nasjonale politikere må prioritere å gjøre et løft for universell utforming av skolebygg.
  • Det planlagte veikartet for universell utforming av grunnskolen må iverksettes og finansieres, og det må utarbeides et tilsvarende veikart for videregående skoler.