Elever på en universelt utformet skole

Ny rapport viser at mange skoler mangler universell utforming

Over halvparten av skolene som tok del i rapporten er ikke universelt utformet.

Publisert 24. september 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag er det mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som ikke har mulighet til å gå på sin nærskole, blir ekskludert fra fellesundervisning eller faller ut av skolen. En helt sentral årsak til dette er manglende universell utforming av skolene.

Tidligere undersøkelser av universell utforming av grunnskoler viser sprikende tall, og indikerer at det er behov for flere undersøkelser om dagens tilstand. Hovedmålet med prosjektet «Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?» er å styrke kunnskapsgrunnlaget om dagens status for universell utforming av grunnskoler. Dette vil gi et bedre grunnlag for å utforme mer målrettede tiltak som kan føre til at flere grunnskoler blir universelt utformet i så stor grad som mulig.

– Å kunne ta en utdanning er en helt grunnleggende rettighet i Norge, men likevel opplever mange barn og unge med funksjonsnedsettelser et dårligere tilbud enn det de har krav på. Dette er noe vi har visst lenge, men nå som vi har konkrete tall å sikte til håper vi regjeringen vil fastsette en dato for når alle grunnskoler i landet skal væreuniverselt utformet, sier generalsekretær Ingvild Østli.

Trenger en holdningsendring

Som del av prosjektet sendte Unge funksjonshemmede en spørreundersøkelse til alle grunnskoler i Norge. Vi mottok svar fra 535 skoler og 190 FAU representanter. I tillegg har vi gjennomført fem skolebesøk hvor vi har intervjuet totalt ni informanter.

Rapporten viser at det er ønske om å tilrettelegge, men uansett innstilling så finnes det faktorer som begrenser hva som er mulig. Det handler om økonomi og prioriteringer. I undersøkelsen kom det også frem at mange ser på universell utforming som noe som bare gjelder for elever med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, ikke noe som kommer alle til gode.

– Flere av skolene mangler kunnskap og kompetanse om universell utforming, og ser ikke det store bildet. En rullestolrampe kan også brukes for barnevogner, godt lyd- og lys-miljø er bra for alle og fargekontraster er nyttig for elever, ansatte, foresatte og andre eksterne som bruker bygget. Ingen taper når skolebygg er universelt utformet, sier prosjektleder Maren Hagen Fuglesang.

Samarbeid med FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har vært en viktig støttespiller i prosjektet og er representert ved seniorrådgiver Cato Lie som har universell utforming som sitt ansvarsområde. Begge organisasjonene jobber for å realisere regjeringens plan (veikart for universelt utformet nærskole) som skal sikre at landets grunnskoler er universelt utformet innen 2030.

  • Inkludering starter på skolen, men ofte er dette en idé som ikke blir praktisert i virkeligheten. Alt for mange elever blir tatt ut av ordinær undervisning eller kan ikke delta i aktiviteter på grunn av manglende tilrettelegging. Universell utforming av fysiske miljøer inne og ute vil bidra til å likestille alle elever, uansett funksjonsevne. Til tross for vårt arbeid på dette feltet i mange år har vi fortsatt til gode å se reell endring, sier seniorrådgiver Cato Lie.

 

Noen av hovedfunnene fra undersøkelsen inkluderer:

  • 65 prosent av skolene i undersøkelsen anser at de ikke er universelt utformet
  • Kun 17 prosent av skolene i undersøkelsen mener at de har god kompetanse på universell utforming
  • 63 prosent av skolene har ikke tiltaksplan/strategier/retningslinjer for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser
  • 40 prosent av skolene oppgir at de opplever utfordringer med aktiviteter og undervisning på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. I tillegg er det barrierer i form av utfordringer med digitale løsninger og manglende tilgang på hjelpemidler og tilgjengelige læremidler.
  • 38 prosent av skolene mener at et mer tilgjengelig fysisk miljø vil øke kvaliteten på tilbudet de gir på skolen sin.

 

Les mer om rapporten og funnene på landingssiden.