Fire mennesker smiler mot kamera med to bannere i bakgrunnen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Unge funksjonshemmede får midler til Barrierefri fritid!

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Kulturtanken til en veileder om inkludering for aktivitetstilbydere.

Publisert 2. desember 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag overrakte Kultur- og likestillingsminister Abid Raja midler fra Kulturtanken til Unge funksjonshemmede for prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere». 

Prosjektet skal resultere i en målrettet veileder som gir tips og råd til aktivitetstilbydere for hvordan de kan gjøre sine tilbud mer tilgjengelige og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.  

Dette er del av en større satsing på området, som følge av at Unge funksjonshemmede har mottatt flere henvendelser fra aktivitetstilbydere som ønsker å forbedre sine fritidsaktiviteter, men som mangler kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre og hvordan. 

Over det siste året har vi opplevd at etterspørselen for en ressurs slik som en inkluderingsveileder har vokst enormt. Unge funksjonshemmede kjemper for deltagelse og samfunnsmessig likestilling for alle, uansett funksjonsevne. Det er derfor kjempefint at det ønskes mer informasjon og kunnskap slik at vi kan sikre at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan delta i fritidsaktiviteter, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.  

Midlene fra Kulturtanken skal brukes til å formidle en pedagogisk veileder for inkludering og tilrettelegging på fritidsarenaer, som reflekterer unges behov. Veilederen vil bevisstgjøre om fordommer og formidle konkrete verktøy som kan brukes for å unngå barrierer for deltagelse.  

Unge funksjonshemmede har også fått midler for et prosjekt med samme mål fra Stiftelsen Sophies Minde. Tildelingen vil styrke arbeidet og gjøre det mulig å nå ut til enda flere. Det er også planlagt et videre samarbeid med Frivillighetens år, ved Frivillighet Norge, som vil medføre enda større rekkevidde.  

Å få midler fra to ulike organisasjoner til å sette i gang arbeidet med en inkluderingsveileder viser hvor stort behovet er for dette. Vi håper at tiltaket bidrar til en merkbar endring arenaen, ikke bare for de som tilbyr aktiviteter, men også ved å gi enorm glede og mestringsfølelse til flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som får mulighet til å delta, sier rådgiver Maja Lie Opdahl. 

Om Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.  

Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonene i fylkene.

Kulturtanken skal i tillegg bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet (jmfr. Tildelingsbrevet 2020). 

Om Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen ønsker å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”