En ung kvinne i rullestol

Foto: Nayeli Dalton, Unsplash

Trengs et krafttak for universell utforming

Det er fortsatt en lang vei å gå før Norge er universelt utformet, og dagens innsats er lite forpliktende. Nå må universell utforming komme høyere på agendaen.

Publisert 28. mai 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I de siste ukene har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publisert to rapporter om universell utforming. Den første var en evaluering av regjeringens tre handlingsplaner gjennomført av Proba samfunnsanalyse. Den andre er en tilstandsanalyse og kunnskapsstatus som presenterer en oversikt på hvor langt universell utforming har kommet i Norge

Handlingsplanen er uforpliktende
En av konklusjonene i Probas rapport var at den nyeste planen for 2015-2019 framstår som mindre offensiv og forpliktende enn de to foregående handlingsplanene. Det handler om at tidsfristen for ferdigstillelse er fjernet, det har vært mindre grad av samordning blant politisk ledelse, og rapporteringen har blitt svekket. Forskerne konkluderer med at planen og universell utforming som felt har fått mindre prioritet.

– Denne evalueringen reflekterer våre bekymringer over at universell utforming som felt har blitt nedprioritert de senere årene. Lovverket er svekket, og det mangler både politisk interesse og midler til gjennomføring, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

Utfordringer og mangler
Bufdirs tilstandsanalyse viser til fremskritt når det gjelder evaluering og kartlegging av universell utforming i Norge, men anerkjenner også at det fortsatt er utfordringer og mangler. Dette skyldes at det i begrenset grad er gjort systematiske målinger av tilgjengelighet og fordi kompetansenivået må økes.

Unge funksjonshemmede har sammen med flere andre organisasjoner levert samlede innspill til rapporten, hvor vi tar opp våre bekymringer.

Løft for universell utforming
Regjeringen jobber nå med en ny handlingsplan som skal gjelde fra 2020. Unge funksjonshemmedes viktigste innspill kommer til å være at det trengs helhetlige tiltak som forplikter, og at det blir fortgang i arbeidet med universell utforming. Skolebygg må prioriteres særlig.

– Regjeringen må komme med konkrete tiltak som sikrer at alle barn og unge kan delta på skolen på lik linje. Dette har vært enighet om i en årrekke, men ingenting har skjedd. Nå forventer vi handling, sier Hansen.

Om universell utforming

Målet med universell utforming er sikre deltagelse på lik linje for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Dette gjelder for IKT, transport, planlegging, bygg, anlegg, uteområder, produkter og tjenester. For mange har ikke dette mye betydning i hverdagen, mens for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er universell utforming helt avgjørende for at de kan leve et meningsfylt liv.