Et publikum sitter foran en scene der det foregår en debatt. Foto.

I 2016 kom ungdomshelsestrategien, men har ikke blitt fulgt opp i statsbudsjettene siden den gang. Arkivfoto fra Unge funksjonshemmedes frokostmøte om ungdomshelsestrategien.

Svakt budsjett for ungdomshelse

Unge funksjonshemmede savner tiltak og midler til ungdomsvennlige helsetjenester i statsbudsjettet.

Publisert 13. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

– Regjeringen må ta innover seg at ungdomshelse er mer enn rus og folkehelse, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol.

Både oppfølging og koordinering av ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er svært mangelfullt i norsk helsevesen. Brukerorganisasjoner og fagpersoner har lenge påpekt behovet for å gjøre helsetjenestene mer ungdomsvennlige.

I 2016 lanserte regjeringen ungdomshelsestrategien. Strategien vektla tiltak innen folkehelse, men hadde få konkrete tiltak retta mot de unge som er mest i kontakt med helsevesenet, nemlig unge med langvarige helseutfordringer.

Regjeringens nedprioritering av denne gruppen fortsetter også i statsbudsjettet for 2018. Selv om ungdomshelse nevnes flere ganger enn før i budsjettet, er det få konkrete tiltak for å bedre ungdomshelsa. De tiltakene som finnes, retter seg mot folkehelse og rus. Flere varslede satsinger som vil kunne løfte ungdomshelse er ikke å finne i statsbudsjettet. Strategiplanen for sjeldne diagnoser har ikke fått midler. Det samme gjelder opptrappingsplan for ungdoms psykiske helse.

– Hvor er midlene til disse satsingene? Unge med langvarige helseutfordringer fortjener et løft. Vi savner midler til gode overganger mellom barne- og voksenavdelinger, og andre tiltak for å bedre deres hverdag, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Synne Lerhol.

Ett unntak er strategi for seksuell helse, som får midler i statsbudsjettet.

– Det er svært positivt at regjeringen tar seksuell helse på alvor, sier Lerhol.

Unge funksjonshemmede er også bekymret for at midlene til skolehelsetjenesten ikke vil gå til sitt formål uten å være øremerka.