En collage som viser ulike mennesker ute og inne

Skjermbilde fra Statsbudsjettet 2022

Oppfølgning til statsbudsjettet 2022

Unge funksjonshemmedes oversikt på saker vi har fått gjennomslag for i statsbudsjettet 2022.

Publisert 16. desember 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I høst har Unge funksjonshemmede deltatt på en rekke høringer, både fysisk og skriftlig, samt sendt inn innspill. Det har vært en travel tid med mye å få oversikt på i takt med endringer som har skjedd i regjeringen. Dette har resultert i tider med jubel, så vel som mindre entusiastiske tilbakemeldinger og det har vært krevende å få vår stemme hørt. Likevel er vi fornøyd med vårt engasjement på området og ser frem til å jobbe videre med ulike saker i 2022.

– Støre regjeringen har ikke hatt handlingsrom til å gjøre de store endringene, og det synes i budsjettet. Det var en lettelse for oss og mange medlemsorganisasjoner da det foreslåtte kuttet i uføretrygdede ikke slo igjennom. Det vil føre til at flere kan jobbe litt på siden uten å bli straffet økonomisk. Men vi er svært misfornøyde med at satsen for tiltakspenger reduseres, og at bevilgningen til aktivitetshjelpemidler går kraftig ned, noe vi har tatt opp gjentatte ganger, sier interessepolitisk leder Siri Espe.

– Vi vil fortsette å jobbe videre med disse sakene og prioriterer særlig universell utforming, spesielt i skolen, i 2022. Vi har dog større forventninger til neste års budsjett da det blir Støre-regjeringens første budsjett og vi ønsker å få flere av våre medlemsorganisasjoners kampsaker på bordet, fortsetter Espe.

 

Under er en oppsummering på høringsinnspillene vi har gitt til statsbudsjettet for 2022.

 

 

Familie og kulturkomiteen (Barne- og Familiedepartementet og Kulturdepartementet):  

 • Kap. 315, post 86: Idrettstiltak – Det settes av 100 millioner kroner til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk helse. Dette var vi for. Samtidig stilte vi i høringen flere spørsmålstegn ved ordningen, og håper at rammene for ordningen gjør at den kommer alle barn og unge med funksjonsnedsettelser til gode, ikke kun de idrettslagene eller foreningene som har mulighet til å bidra med 50% finansiering selv.  
 • Kap. 315, post 70: Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner – Bevilgningen økes med 150 millioner kroner, og skal føre til full momskompensasjon i 2022. Dette er vi svært fornøyd med, men kommer likevel til på følge prosessen med momskompensasjon videre, da Unge funksjonshemmede mener ordningen bør være en overslagsbevilgning og ikke en rammestyrt ordning.  

  

Helse- og omsorgskomiteen (Helse- og omsorgsdepartementet):  

 • Kap. 733: Habilitering og rehabilitering – Vi har i flere runder ønsket at det settes ned et utvalg som tar en grundig gjennomgang av hele habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Dette har vi ikke fått gjennomslag for enda, og vil fortsette å følge opp dette i arbeidet med statsbudsjett for 2023 
 • Kap. 765: Psykisk helse, rus og vold – De foreslåtte 200 millionene til oppfølging av barn og unge i etterkant av koronapandemien beholdes.  
 • Nasjonal strategi for ungdomshelse – Vi har i arbeidet med statsbudsjettet 2022 hatt fokus på at det er behov for en ny nasjonal strategi for ungdomshelse. Det er verken avsatt midler til en ekstern evaluering av dagens strategi for å vurdere gjennomføring og måloppnåelse eller satt av midler til utarbeidelse av en ny ungdomshelsestrategi. Dette vil vi følge opp videre i arbeidet med statsbudsjettet for 2023

 

Utdannings- og forskningskomiteen (Kunnskapsdepartementet):  

 • Kap. 225, post 69: Tiltak for fullføring av vidaregående opplæring – Bevilgningen på 718 millioner kroner til fullføringsreformen er behold. Det er vi veldig fornøyde med. Videre kommer vi til å følge arbeidet med veikart universelt utformet nærskole, både for grunnskolen og for videregående skole, tett.  
 • Kap. 226, post 21: Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa – Bevilgningen på 240 millioner til tiltak for å støtte barn og unge som følge av konsekvenser av covid-19-pandemien i skole og barnehage er beholdt. Videre er forslaget om å bevilge 100 millioner av veksten i frie inntekter til kommunesektoren med tiltak rettet mot den psykiske helsen til barn og unge, inkludert psykisk helse i videregående opplæring og lavterskeltilbud i kommunene beholdt.  
 • Kap. 226, post 22: Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar – Forslaget om å styrke videreutdanningen for lærere beholdes. I tillegg til prioritering av videreutdanning innen spesialpedagogikk vil videreutdanning innen praktiske og estetiske fag også prioriteres.  

  

Arbeids- og sosialkomiteen (Arbeids- og sosialdepartementet):  

 • Kap. 634, post 76: Arbeidsmarkedstiltak, Tiltak for arbeidssøkere – I opprinnelig statsbudsjett ble det foreslått å redusere bevilgningen med 580 millioner, herunder 275 millioner for å redusere satsen for tiltakspenger ned til minstesats for dagpenger. Solberg-regjeringens forslag blir stående, og satsen for tiltakspenger reduseres, noe vi er skuffet over. Dette vil vi følge opp videre.  
 • Kap. 2655, post 70: Uføretrygd – Forslaget om å kutte fribeløpet for uføretrygd beholdes ikke, og det bevilges 336,5 millioner for å beholde dagens ordning. Fribeløpsgrensen på 0,4 G beholdes altså. Dette er Unge funksjonshemmede svært fornøyd med.  
 • Kap. 2661, post 79: Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år – Forslaget om en total bevilgning på 55 millioner kroner beholdes, samt økning i egenandelen fra 4000 kr til 5000 kr. Dette er Unge funksjonshemmede svært skuffet over og vi vil prioritere dette i arbeidet med statsbudsjettet 2023.  

 

 

 

En collage som viser ulike mennesker ute og inne

Skjermbilde fra Statsbudsjettet 2022

Oppfølgning til statsbudsjettet 2022

Unge funksjonshemmedes oversikt på saker vi har fått gjennomslag for i statsbudsjettet 2022.