Foto av MohammadAli Dahaghin på Unsplash

Foto av MohammadAli Dahaghin på Unsplash

Foreslår tiltakspakke for universell utforming av skolebygg

Som ledd i arbeidet med å få den norske økonomien i gang igjen i koronakrisen foreslår vi sammen med FFO og SAFO en tiltakspakke for universell utforming av grunnskolene.

Publisert 23. april 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Brukerorganisasjonene ber regjeringen følge opp «Veikart for universell utformet nærskole 2030» og bevilge 200 millioner kroner i øremerkede stimuleringsmidler til kartlegging av status, planlegging og aktuelle tiltak for å igangsette universell utforming av landets grunnskoler.

Regjeringen og Stortinget har kommet med flere viktige tiltakspakker som skal bidra til å holde hjulene i gang i Norge den senere tiden. Det er høyst sannsynlig at det vil bli behov for flere i tiden fremover. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å komme med en tiltakspakke som leverer friske midler til universell utforming av grunnskolene.

«Nå har vi en gylllen mulighet til å få fart på universell utforming av grunnskolene slik at flere elever kan gå på sin nærskole og fullføre skolegangen, samtidig som det bidrar positivt til økonomien», sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. En utredning fra Oslo Economics viser at universell utforming av grunnskoler er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette vil derfor være en god og nødvendig investering for fremtiden.

Skolen er en av samfunnets viktigste arenaer, men når det gjelder skolebygg er situasjonen svært alvorlig. Norge har tilsluttet seg FNs bærekraftmål, og skal «sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme moglegheiter for livslang læring». Norge har også vedtatt FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse, der tilgang til skolebygg er en av forpliktelsene. Likevel er omlag 80 prosent av norske skoler utilgjengelige for elever med bevegelseshemning, og mye mangler før de er universelt utformede. Det er diskriminering. Stortinget ga i 2008 føringer om at universell utforming av skolene var en prioritert oppgave. I 2017 laget Bufdir «Veikart Universelt utformet nærskole 2030», i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner, ombud og kommuner. Veikartet viser veien til målet gjennom konkrete tiltak, både i regi av regjeringen og kommunene.

Planen som er lagt for veikart skole er et resultat av inneværende handlingsplan for universell utforming, men finansieringen mangler. Veikartet vil gi stor samfunnsøkonomisk gevinst og har stor verdi for elever knyttet til inkludering og deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Veikartet er ikke politisk vedtatt. I mars i år kritiserte FN Norge for ikke å oppfylle FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). De kritiserer blant annet de store kommunale forskjellene og manglende politisk oppfølging.

Vi håper regjeringen vurderer vårt forslag, da det både bidrar til å styrke den økonomiske situasjonen og til oppfyllelse av grunnleggende menneskerettigheter.