To figurer gir hverandre en high-five

To figurer gir hverandre en high-five

Stønadsordninger

En oversikt på stønadsordninger som kan være relevant for din organisasjon eller medlemmene deres.

Kulturdepartementets tillskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Tilskuddsordningen er forbeholdt større arrangementer. Søknadssummen må derfor være minimum 200 000 kr og søknadssummen må være maksimalt 50 prosent av kostnadsrammen for arrangementet.

Søknadsfrist: 15. juni 2021

Les mer om tillskuddsordningen på Kulturdepartementets nettside.

 

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har tre stipendordninger:

1) Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger

Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for bevegelseshemmede som ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå samt folkehøgskole. Stipendet retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen.

Elever på videregående opplæring og folkehøgskoler kan søke om stipend inntil 12 000 pr. år, studenter på bachelornivå inntil kr. 24 000 pr. år og studenter på mastergradsnivå inntil kr. 36 000 pr. år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.

Søknadsfrist: 15. september 2021

Les mer om stipendet på SSMs nettside hvor du kan laste ned informasjonsbrevet.

2) Støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte

Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Søknadsfrist: 7. juni 2021.

Les mer om stipendet på SSMs nettside hvor du kan laste ned informasjonsbrevet.

3) Støtte til utvikling

Vi gir økonomisk støtte til prosjekter som fremmer utvikling og deltagelse. Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Søknadsfrist: 1. september 2021. Utlysningen kommer i mai/juni 2021 så følg med på nettsiden deres.

 

Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtte til organisasjoner

Anthonstiftelsens formål har siden etableringen i 1976 vært å tilgodese allmennyttige formål, og mer spesifikt yte støtte til tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeid.

Hver vår deler vi ut støtte til ulike organisasjoner/institusjoner som har prosjekter og aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge.

Styret har identifisert følgende tre satsningsområder, og søknader som faller innunder ett eller flere av disse områdene vil prioriteres: mobbing – fattigdom – psykisk helse.

Les mer om stipendet på nettsiden deres.

Individuell støtte

Anthonstiftelsen vil bidra til at alle barn og unge skal få anledning til å delta i fritidsaktiviteter, og tilbyr økonomisk støtte til enkeltpersoner (opp til 5000 kr) så ingen skal bli stående på sidelinjen. Dette kan dekke blant annet medlemskontigent, deltakeravgift-kursavgift, kjøp av nødvendig utstyr eller transportutgifter for deltakelse på arrangement.

NB! Denne muligheten er ikke alltid utlyst på nettsiden – ta kontakt med stiftelsen for å finne ut mer.