To figurer gir hverandre en high-five

To figurer gir hverandre en high-five

Stønadsordninger

En oversikt på stønadsordninger som kan være relevant for din organisasjon eller medlemmene deres.

Noen av fristene har gått ut, men det er verdt å huske på til neste år.

 

Kulturdepartementets tillskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Tilskuddsordningen er forbeholdt større arrangementer. Søknadssummen må derfor være minimum 200 000 kr og søknadssummen må være maksimalt 50 prosent av kostnadsrammen for arrangementet.

Søknadsfrist: 15. juni 2021

Les mer om tillskuddsordningen på Kulturdepartementets nettside.

 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet (via LNU)

Stimuleringsordningen skal stimulere til aktivitet i frivilligheten under pandemien. Nå utsettes søknadsfristen med to uker, til 15. november.

Ordningen gjelder fra 1.j anuar 2021 til og med 31. oktober 2021. Det er mulig regjeringen forlenger ordningen. Det er løpende søknadsfrist frem til 15.november.

Alle organisasjonsledd som er registrert i frivillighetsregisteret kan søke stimuleringsordningen. Det betyr at nasjonalt, regionalt/fylkeslag og lokallag kan søke om støtte.

Organisasjonene kan søke både før og etter et arrangement, men man kan bare søke en gang per arrangement. Ordningen dekker opptil 50% av søkersummen hvis arrangementet avlyses og opptil 70% av søkersummen hvis arrangementet gjennomføres.

Søknadsfrist: 15. november 2021

Les mer om tillskuddsordningen på LNUs nettside.

 

 

Herreløs arv (via LNU)

Aktivitetsstøtta – Herreløs arv er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 300 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

Støtteordningens formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Søknadsfristen:  15.november for prosjekter med oppstart påfølgende år.

LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet. Les mer om Herreløs arv her.

 

 

Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har tre stipendordninger:

1) Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger

Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for bevegelseshemmede som ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå samt folkehøgskole. Stipendet retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen.

Elever på videregående opplæring og folkehøgskoler kan søke om stipend inntil 12 000 pr. år, studenter på bachelornivå inntil kr. 24 000 pr. år og studenter på mastergradsnivå inntil kr. 36 000 pr. år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.

Søknadsfrist: 15. september 2021

Les mer om stipendet på SSMs nettside hvor du kan laste ned informasjonsbrevet.

2) Støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak

Generell støtte

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til og deltar i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte

Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker muligheten til å delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Søknadsfrist: 7. juni 2021.

Les mer om stipendet på SSMs nettside hvor du kan laste ned informasjonsbrevet.

3) Støtte til utvikling

Vi gir økonomisk støtte til prosjekter som fremmer utvikling og deltagelse. Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Søknadsfrist: 1. september 2021. Utlysningen kommer i mai/juni 2021 så følg med på nettsiden deres.

 

 

Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtte til organisasjoner

Anthonstiftelsens formål har siden etableringen i 1976 vært å tilgodese allmennyttige formål, og mer spesifikt yte støtte til tiltak rettet mot barne- og ungdomsarbeid.

Hver vår deler vi ut støtte til ulike organisasjoner/institusjoner som har prosjekter og aktiviteter rettet mot vanskeligstilte barn og unge.

Styret har identifisert følgende tre satsningsområder, og søknader som faller innunder ett eller flere av disse områdene vil prioriteres: mobbing – fattigdom – psykisk helse.

Les mer om stipendet på nettsiden deres.

Individuell støtte

Anthonstiftelsen vil bidra til at alle barn og unge skal få anledning til å delta i fritidsaktiviteter, og tilbyr økonomisk støtte til enkeltpersoner (opp til 5000 kr) så ingen skal bli stående på sidelinjen. Dette kan dekke blant annet medlemskontigent, deltakeravgift-kursavgift, kjøp av nødvendig utstyr eller transportutgifter for deltakelse på arrangement.

NB! Denne muligheten er ikke alltid utlyst på nettsiden – ta kontakt med stiftelsen for å finne ut mer.

 

 

Aker Scholarship

Individuell støtte for høyere utdanning i utlandet

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å ta en mastergrad eller PhD (doktorgrad) i utlandet. De støtter studier ved 10 universiteter i Amerika, England og Singapore og forutsetter at søker allerede har svært gode karakterer.

Aker Scholarship hjelper deg gjennom søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet. De undersøker hvordan de ulike universitetene kan tilrettelegge sin undervisning og hvorvidt det passer dine behov. Selve stipendet tilpasses den enkelte kandidat og studiets lengde. Har du behov for ekstra assistanse tilrettelegger de for det.

 

Søknadsfrist: 25. september 2021 (se ny frist hver høst).

Les mer om stipendet på nettsiden deres.